ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ

Επισημάνσεις για την προστασία δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13, 14 και 21 ΓΚΠΔ για τους διαδικτυακούς τόπους και εξωτερικές σελίδες της lizengo GmbH & Co. KG.

I. Γενικά

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Εμείς, η lizengo GmbH & Co. KG, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τις νόμιμες υποχρεώσεις που εξυπηρετούν την προστασία αυτή. Οι νομικές διατάξεις απαιτούν ευρεία διαφάνεια αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Είστε επαρκώς ενημερωμένος για τον σκοπό, τον τρόπο και το εύρος της επεξεργασίας, μόνο όταν η επεξεργασία είναι κατανοητή για εσάς ως υποκείμενο των δεδομένων.

Για τον λόγο αυτό η δήλωση προστασίας δεδομένων μας σάς εξηγεί λεπτομερώς ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε κατά τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου (www.lizengo.gr), όλων των υποκείμενων σελίδων που παραπέμπουν σε αυτόν, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις που τυχόν αναφέρονται εδώ. 

Υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), του ομοσπονδιακού νόμου για την προστασία δεδομένων (BDSG) καθώς και των λοιπών διατάξεων του δικαίου προστασίας δεδομένων είναι η

lizengo GmbH & Co. KG
Eiler Str. 3
51107 Κολωνία
Τηλέφωνο: 2111987656
E-Mail: [email protected]

Εφεξής καλούμενη «Υπεύθυνος επεξεργασίας» ή «εμείς».

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση:

Προς υπεύθυνο προστασίας δεδομένων - προσωπικά - 

Eiler Str. 3
51107 Κολωνία
E-Mail: [email protected]

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να μεταβείτε, μέσω συνδέσμων που περιλαμβάνονται στον δικό μας διαδικτυακό τόπο, σε άλλους διαδικτυακούς τόπους, τους οποίους δεν διαχειριζόμαστε εμείς αλλά τρίτοι. Οι σύνδεσμοι αυτοί είτε έχουν επισημανθεί με σαφήνεια από εμάς είτε είναι αναγνωρίσιμοι λόγω της αλλαγής που προκύπτει στην γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησής σας. Δεν φέρουμε ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων του δικαίου προστασίας δεδομένων και για τον ασφαλή χειρισμό των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα στους διαδικτυακούς αυτούς τόπους που διαχειρίζονται τρίτοι. 

2. Ορισμοί

2.1. Από τον ΓΚΠΔ

Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων χρησιμοποιεί τους όρους που περιλαμβάνονται στο νομοθετικό κείμενο του ΓΠΚΔ. Μπορείτε να ανατρέξετε στην επεξήγηση των όρων (άρθρο 4 ΓΚΠΔ) στη διεύθυνση https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

2.2. Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες 

Cookies ονομάζονται αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από έναν διαδικτυακό τόπο στη συσκευή τελικού χρήστη από όπου και μπορούν να επιλεγούν. Περιλαμβάνουν συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών, προκειμένου, π.χ., σε περίπτωση νέας σύνδεσής σας με τον διαδικτυακό τόπου που τοποθέτησε τα cookies, να αναγνωριστεί και πάλι ο χρήστης και οι ρυθμίσεις του, να καταστεί δυνατή η διατήρηση της σύνδεσης σε λογαριασμό πελάτη ή για τη στατιστική ανάλυση συγκεκριμένης συμπεριφοράς χρήσης.

Η τεχνολογία WebStorage καθιστά δυνατή την αποθήκευση μεταβλητών και τιμών στη μνήμη cache του προγράμματος περιήγησης του χρήστη. Η τεχνολογία περιλαμβάνει τόσο τη λεγόμενη «sessionStorage», που παραμένει αποθηκευμένη μέχρι το κλείσιμο του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης όσο και την «localStorage», που παραμένει στη μνήμη cache του προγράμματος περιήγησης μέχρι ο χρήστης να αδειάσει τη μνήμη cache. Η τεχνολογία localStorage καθιστά δυνατή, μεταξύ άλλων, την εκ νέου αναγνώριση του χρήστη και των ρυθμίσεών του κατά την είσοδο στον διαδικτυακό μας τόπο.

2.3. Κατηγορίες δεδομένων

Όταν αναφερόμαστε στις κατηγορίες δεδομένων που επεξεργαζόμαστε εννοούμε ιδιαίτερα τα ακόλουθα δεδομένα: Βασικά δεδομένα (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις, ημερομηνίες γέννησης), δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου, υπηρεσίες μηνυμάτων), δεδομένα περιεχομένου (π.χ. εισαγόμενα κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, περιεχόμενο εγγράφων/αρχείων), συμβατικά δεδομένα (π.χ. αντικείμενο σύμβασης, διάρκεια, κατηγορία πελάτη), δεδομένα πληρωμών (π.χ. στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, ιστορικό πληρωμών, χρησιμοποίηση άλλων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών), δεδομένα χρήσης (π.χ. διαδρομή στον διαδικτυακό μας τόπο, χρήση ορισμένων περιεχομένων, ώρες σύνδεσης, ιστορικό επικοινωνίας ή παραγγελιών), δεδομένα σύνδεσης (π.χ. πληροφορίες συσκευών, διευθύνσεις IP, URL referrer), δεδομένα τοποθεσίας (π.χ. δεδομένα GPS, γεωεντοπισμός IP, σημεία σύνδεσης).

3. Πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα, μόνο στον βαθμό που επιτρέπει ο Νόμος. Μεταβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στη συνέχεια. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται με κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (π.χ. ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση).

Στον βαθμό που δεν είμαστε υποχρεωμένοι από τον Νόμο σε αποθήκευση ή μεταβίβαση σε τρίτους (ιδιαίτερα σε υπηρεσίες δίωξης του εγκλήματος), η απόφαση ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς και για πόσο καιρό, καθώς και σε ποιο βαθμό ενδεχομένως θα κοινοποιηθούν από εμάς, εξαρτάται από τις λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου που χρησιμοποιείτε σε κάθε περίπτωση.

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σβήνονται μόλις εκλείψει ο σκοπός της επεξεργασίας ή με την παρέλευση προβλεπόμενης προθεσμίας αποθήκευσης, εκτός κι αν υφίσταται ανάγκη περαιτέρω αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τη σύναψη σύμβασης ή για την εκτέλεση σύμβασης. Εφόσον υφίσταται υποχρέωση ενημέρωσης για τη διάρκεια αποθήκευσης των cookies και λοιπών τεχνολογιών, μπορείτε να βρείτε τις σχετικές πληροφορίες στο τέλος της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων (βλ. III.).

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο μιας αίτησης πρόσληψης (βλ. κατωτέρω) αποθηκεύονται για περίοδο έξι μηνών μετά τη λήξη της διαδικασίας πρόσληψης.  

5. Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, πραγματοποιείται αποκλειστικά κατά τις ακόλουθες δραστηριότητες επεξεργασίας:

• Έλεγχος φερεγγυότητας κατά την πληρωμή τιμολογίων (βλ. Σχετική σημείωση στο τμήμα II.  «ADU-Inkasso» και «Klarna»)

Οι αποφάσεις αυτές είναι επιτρεπτές επειδή είναι απαραίτητες για τη σύναψη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης ανάμεσα σε εμάς και εσάς.

Λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, καθώς και των έννομων συμφερόντων σας, στα οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης από την πλευρά του υπευθύνου επεξεργασίας, έκφρασης άποψης και αμφισβήτησης της απόφασης.

Οι αποφάσεις αυτές δεν βασίζονται σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με άρθρο 9 παρ. 1 ΓΚΠΔ.

6. Δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων

Έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων το δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ, το δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ, το δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ, καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ. Αναφορικά με το δικαίωμα πρόσβασης και το δικαίωμα διαγραφής ισχύουν οι περιορισμοί των άρθρων 34 και 35 BDSG.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων (άρθρο 77 ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 19 BDSG).

Αρμόδια για εμάς εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων είναι ο: 

Συνήγορος προστασίας δεδομένων και ελευθερίας πληροφοριών του ομοσπονδιακού κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας
Kavalleriestr. 2
40213 Ντίσελντορφ 

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σε άλλη εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε κατάλογο των εποπτικών αρχών στη διεύθυνση: https://www.bfdi.bund.de/ (στο Infothek/Anschriften und Links)  

7. Υποχρεώσεις κοινοποίησης του υπεύθυνου επεξεργασίας

Κοινοποιούμε σε όλους τους παραλήπτες στους οποίους διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα κάθε διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα ή κάθε περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 παράγραφος 1 και 18 ΓΚΠΔ, εκτός κι αν η κοινοποίηση είναι αδύνατη ή απαιτεί υπέρμετρα έξοδα. Σας ενημερώνουμε για τους παραλήπτες, αν το ζητήσετε.

8. Υποχρέωση διάθεσης

Εφόσον δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στις πληροφορίες για τις νομικές βάσεις δεν είστε υποχρεωμένος να μας διαθέσετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Στις περιπτώσεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ όμως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα για την εκτέλεση σύμβασης ή τη σύναψη σύμβασης. Αν δεν μας διαθέσετε τα συναφή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα είναι δυνατή η εκτέλεση της σύμβασης ή η σύναψη της σύμβασης. Αν δεν μας διαθέσετε τα δεδομένα στις περιπτώσεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και στ) ΓΚΠΔ δεν είναι δυνατή η χρήση των αντίστοιχων τμημάτων του διαδικτυακού μας τόπου. 

9. Δικαίωμα εναντίωσης και ανάκληση της συγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα οποτεδήποτε, για λόγους που απορρέουν από τη δική σας συγκεκριμένη κατάσταση, να υποβάλετε ένσταση κατά της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και η οποία διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Αν γίνεται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τη διενέργεια άμεσης διαφήμισης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση οποτεδήποτε κατά της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και η οποία διενεργείται για σκοπούς τέτοιας διαφήμισης.

Έχετε, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 εδάφιο 1 ΓΚΠΔ, το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεση που μας έχετε παραχωρήσει. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση και διενεργήθηκε προ της ανάκλησής της. Συνεπώς η ανάκληση ισχύει πάντα για την επεξεργασία που είναι προγραμματισμένη να διενεργηθεί μετά την ανάκληση. Η ανάκληση μπορεί να γίνει χωρίς τήρηση τύπου με ταχυδρομική επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Αν υποβάλετε ένσταση, δεν θα συνεχίσει η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, εκτός κι αν το επιτρέπει άλλη βάση (διάταξη νόμου). Αν όμως γίνει ανάκληση και δεν προκύπτει κανένας άλλος λόγος για να επιτραπεί η επεξεργασία, πρέπει να διαγραφούν πάραυτα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ εφόσον το ζητήσετε.

Η ένσταση και η ανάκληση μπορούν να γίνουν χωρίς τήρηση τύπου και πρέπει να απευθύνονται στην:

lizengo GmbH & Co. KG
Eiler Str. 3
51107 Κολωνία
E-Mail: [email protected]

 

II. Επεξεργασία δεδομένων σε συνάρτηση με τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου και των λειτουργιών του κατά κανόνα προϋποθέτει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Παροχή του διαδικτυακού τόπου

Σκοπός της επεξεργασίας:  Λειτουργικότητα και βελτίωση του διαδικτυακού τόπου, καθώς και εγγύηση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων μας σε καθαρά ενημερωτική χρήση (χωρίς χρησιμοποίηση πρόσθετων λειτουργιών όπως εντύπων επικοινωνίας ή πρόσθετων εφαρμογών κοινωνικών δικτύων) του διαδικτυακού μας τόπου. Ενσωμάτωση και ένδειξη λειτουργιών και περιεχομένου (π.χ. γραφικών) που δεν παρέχουμε εμείς.
Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ.
Κατηγορίες δεδομένων: Δεδομένα χρήσης, δεδομένα σύνδεσης
Παραλήπτης των δεδομένων: Διαβίβαση των δεδομένων πραγματοποιείται μόνο στον βαθμό που αυτό απαιτείται για τη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου. Για τον λόγο αυτό τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μεταβιβάζονται στους ακόλουθους παραλήπτες: Πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής
Επιδιωκόμενη διαβίβαση σε τρίτες χώρες: Καμία
Αποθηκεύουμε στη συσκευή τελικού χρήστη σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιλέγουμε τέτοια δεδομένα; Όχι

Αξιολόγηση προϊόντος

Σκοπός της επεξεργασίας: Αξιολόγηση των προσφερόμενων από εμάς προϊόντων. Προσωπική διαμόρφωση του διαδικτυακού μας τόπου. Εγγύηση της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων.
Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ
Κατηγορίες δεδομένων: Βασικά δεδομένα (προαιρετικά), δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα περιεχομένου (περιεχόμενο των σχολίων σας), δεδομένα σύνδεσης
Παραλήπτης των δεδομένων: Κανείς
Επιδιωκόμενη διαβίβαση σε τρίτες χώρες: Καμία
Αποθηκεύουμε στη συσκευή τελικού χρήστη σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιλέγουμε τέτοια δεδομένα; Όχι

Λογαριασμός πελάτη και βαθμοί μπόνους της lizengo

Σκοπός της επεξεργασίας: Χρησιμοποίηση λογαριασμού πελάτη. Εκπλήρωση σύμβασης ή μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης. Εγγύηση της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων. Στον βαθμό που επιλέγετε να εγγραφείτε σε αυτό, η επεξεργασία εξυπηρετεί επίσης τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα μπόνους για τη συλλογή βαθμών μπόνους μέσω των παραγγελιών σας.
Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και στ) ΓΚΠΔ
Κατηγορίες δεδομένων: Βασικά δεδομένα, δεδομένα επικοινωνίας, ενδεχομένως δεδομένα περιεχομένου, δεδομένα σύνδεσης, ενδεχομένως δεδομένα πληρωμής, τυχόν συμβατικά δεδομένα και δεδομένα χρήσης
Παραλήπτης των δεδομένων:Κανείς
Επιδιωκόμενη διαβίβαση σε τρίτες χώρες: Καμία
Αποθηκεύουμε στη συσκευή τελικού χρήστη σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιλέγουμε τέτοια δεδομένα; Όχι

Έναρξη επικοινωνίας (έντυπο επικοινωνίας και επικοινωνία με ηλεκτρονική αλληλογραφία)

Σκοπός της επεξεργασίας: Επεξεργασία του αιτήματος επικοινωνίας σας.
Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ (αν το αίτημα οδηγεί σε (μεταγενέστερη) σύναψη σύμβασης ή αφορά υφιστάμενη σύμβαση)
Κατηγορίες δεδομένων: Βασικά δεδομένα, δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα περιεχομένου, ενδεχομένως δεδομένα χρήσης, δεδομένα σύνδεσης, ενδεχομένως συμβατικά δεδομένα (εξαρτάται από το είδος του αιτήματος)
Παραλήπτης των δεδομένων:Κανείς
Επιδιωκόμενη διαβίβαση σε τρίτες χώρες: Καμία
Αποθηκεύουμε στη συσκευή τελικού χρήστη σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιλέγουμε τέτοια δεδομένα; Όχι 

Live-Chat (Userlike)

Σκοπός της επεξεργασίας: Επεξεργασία των αιτημάτων επικοινωνίας σας μέσω του Live-Chat μας. Ενσωμάτωση του εντύπου επικοινωνίας για σχόλια αν δεν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας μέσω του Chat. Βελτίωση και διαμόρφωση του διαδικτυακού μας τόπου σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών.
Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ.
Κατηγορίες δεδομένων: Ενδεχομένως βασικά δεδομένα, τυχόν δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα περιεχομένου, ενδεχομένως δεδομένα χρήσης, δεδομένα σύνδεσης, ενδεχομένως συμβατικά δεδομένα (εξαρτάται από το είδος του αιτήματος)
Παραλήπτης των δεδομένων: Userlike UG (με περιορισμό ευθύνης), Probsteigasse 44-46, 50670 Κολωνία.
Επιδιωκόμενη διαβίβαση σε τρίτες χώρες: Καμία
Αποθηκεύουμε στη συσκευή τελικού χρήστη σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιλέγουμε τέτοια δεδομένα; Όχι

Ηλεκτρονικό κατάστημα 

Σκοπός της επεξεργασίας: Λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Διεκπεραίωση των παραγγελιών και αιτημάτων σας. Εγγύηση της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων.
Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και στ) ΓΚΠΔ
Κατηγορίες δεδομένων: Βασικά δεδομένα, δεδομένα επικοινωνίας, συμβατικά δεδομένα, δεδομένα περιεχομένου, δεδομένα πληρωμής, δεδομένα χρήσης και δεδομένα σύνδεσης. Αν έχετε ήδη λογαριασμό πελάτη σε μας, αρκεί η εγγραφή στον λογαριασμό σας. Κατόπιν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα από τον λογαριασμό πελάτη σας.
Παραλήπτης των δεδομένων: Μεταφορέας, πάροχος υπηρεσιών πληρωμής
Επιδιωκόμενη διαβίβαση σε τρίτες χώρες: Καμία
Αποθηκεύουμε στη συσκευή τελικού χρήστη σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιλέγουμε τέτοια δεδομένα; Όχι

DooFinder (λειτουργία αναζήτησης)

Σκοπός της επεξεργασίας: Ενσωμάτωση δυνατότητας αναζήτησης φιλικής προς τον χρήστη με προτάσεις αναζήτησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης συμπλήρωσης και αυτόματης διόρθωσης βάσει των δικών σας αιτημάτων αναζήτησης και της δικής μας μάσκας αναζήτησης.
Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ
Κατηγορίες δεδομένων: Δεδομένα περιεχομένου, δεδομένα χρήσης, δεδομένα σύνδεσης
Παραλήπτης των δεδομένων: DooFinder S.L., Μαδρίτη 28037, Rufino González 23 bis, 1º 1, Ισπανία
Επιδιωκόμενη διαβίβαση σε τρίτες χώρες: Καμία
Αποθηκεύουμε στη συσκευή τελικού χρήστη σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιλέγουμε τέτοια δεδομένα; Όχι

Google Ads Conversion Tracking

Σκοπός της επεξεργασίας: Μέτρηση της επιτυχίας των διαφημιστικών μας εκστρατειών Google Ads.
Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ.
Κατηγορίες δεδομένων: Δεδομένα χρήσης, δεδομένα σύνδεσης
Παραλήπτης των δεδομένων: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Δουβλίνο 4 Ιρλανδία
Επιδιωκόμενη διαβίβαση σε τρίτες χώρες: Κατά περίπτωση στις ΗΠΑ.
Αποθηκεύουμε στη συσκευή τελικού χρήστη σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιλέγουμε τέτοια δεδομένα; Ναι (σχετικές λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην περίληψη στο τέλος της παρούσας δήλωσης)

Google Ads Remarketing

Σκοπός της επεξεργασίας: Προβολή ενσωματωμένων προσωποποιημένων διαφημίσεων στο διαφημιστικό δίκτυο Google βάσει της δικής σας ψευδωνυμοποιημένης καταγεγραμμένης συμπεριφοράς αναζήτησης. 
Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ 
Κατηγορίες δεδομένων: Δεδομένα χρήσης, δεδομένα σύνδεσης
Παραλήπτης των δεδομένων: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Δουβλίνο 4 Ιρλανδία 
Επιδιωκόμενη διαβίβαση σε τρίτες χώρες: Κατά περίπτωση στις ΗΠΑ.
Αποθηκεύουμε στη συσκευή τελικού χρήστη σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιλέγουμε τέτοια δεδομένα; Ναι (σχετικές λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην περίληψη στο τέλος της παρούσας δήλωσης)

Google Analytics

Σκοπός της επεξεργασίας: Στατιστική αξιολόγηση. Βελτίωση και διαμόρφωση του διαδικτυακού μας τόπου σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών βάσει της δικής σας συμπεριφοράς επιλογής με κλικ και χρήσης.
Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ
Κατηγορίες δεδομένων: Δεδομένα χρήσης, δεδομένα σύνδεσης (ενεργή ανωνυμοποίηση IP, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταβιβάζεται η πλήρης διεύθυνση IP σας σε διακομιστή της Google και περικόπτεται εκεί)
Παραλήπτης των δεδομένων: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Δουβλίνο 4 Ιρλανδία
Επιδιωκόμενη διαβίβαση σε τρίτες χώρες: Κατά περίπτωση στις ΗΠΑ.
Αποθηκεύουμε στη συσκευή τελικού χρήστη σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιλέγουμε τέτοια δεδομένα; Ναι (σχετικές λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην περίληψη στο τέλος της παρούσας δήλωσης)

Google Fonts

Σκοπός της επεξεργασίας: Προσωποποιημένη διαμόρφωση του διαδικτυακού μας τόπου μέσω των γραμματοσειρών που είναι φορτωμένες σε διακομιστές της Google.
Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ
Κατηγορίες δεδομένων: Δεδομένα σύνδεσης
Παραλήπτης των δεδομένων: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Δουβλίνο 4 Ιρλανδία
Επιδιωκόμενη διαβίβαση σε τρίτες χώρες: Κατά περίπτωση στις ΗΠΑ.
Αποθηκεύουμε στη συσκευή τελικού χρήστη σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιλέγουμε τέτοια δεδομένα; Όχι

Shopware CAPTCHA 

Σκοπός της επεξεργασίας: Παρεμπόδιση της καταχρηστικής χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου μέσω ελέγχου κατά πόσο οι επισκέψεις πραγματοποιούνται από ανθρώπους κι όχι από bot ή παρόμοια προγράμματα. Εγγύηση της ασφάλειας του διαδικτυακού μας τόπου και των πληροφοριακών μας συστημάτων.
Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ
Κατηγορίες δεδομένων: Δεδομένα σύνδεσης, δεδομένα χρήσης
Παραλήπτης των δεδομένων: shopware AG Ebbinghoff 10 48624 Schöppingen
Επιδιωκόμενη διαβίβαση σε τρίτες χώρες: Καμία
Αποθηκεύουμε στη συσκευή τελικού χρήστη σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιλέγουμε τέτοια δεδομένα; Όχι

Google Tag Manager

Για ενσωμάτωση περιεχομένων που παρέχονται από τρίτους (π.χ. «Google Tag Manager») χρησιμοποιούμε τον Google Tag Manager. Πρόκειται για τεχνική λύση, που δεν αποθηκεύει ή στέλνει cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες που απαιτούν συγκατάθεση, αλλά απλά καθοδηγεί κάτω από ποιες προϋποθέσεις ενεργοποιούνται τα υπόλοιπα προγράμματα που χρησιμοποιούνται στον διαδικτυακό μας τόπο και περιγράφονται στη συνέχεια.

LOQATE

Σκοπός της επεξεργασίας: Επιβεβαίωση της διεύθυνσης τιμολόγησης και παράδοσης, αποτροπή απάτης και βελτίωση των επιχειρηματικών μας διαδικασιών. Αυτά αποτελούν επίσης έννομα συμφέροντά μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ.
Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και στ) ΓΚΠΔ
Κατηγορίες δεδομένων: Βασικά δεδομένα, δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα σύνδεσης.
Παραλήπτης των δεδομένων: GB Group PLC, The Foundation, Herons Way, Chester Business Park Chester, CH4 9GB, Ηνωμένο Βασίλειο
Επιδιωκόμενη διαβίβαση σε τρίτες χώρες: Καμία
Αποθηκεύουμε στη συσκευή τελικού χρήστη σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιλέγουμε τέτοια δεδομένα; Όχι

Trusted Shops (Trustbadge)

Σκοπός της επεξεργασίας: Προβολή της σφραγίδας ποιότητας Trusted Shops (Trustbadge). Ενσωμάτωση των συγκεντρωμένων αξιολογήσεων. Ενσωμάτωση των προϊόντων Trusted Shops (προστασία αγοραστών).
Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ.
Κατηγορίες δεδομένων: Δεδομένα χρήσης, δεδομένα σύνδεσης
Παραλήπτης των δεδομένων: Trusted Shops GmbH, Colonius Carré, Subbelrather Straße 15c, 50823 Κολωνία
Επιδιωκόμενη διαβίβαση σε τρίτες χώρες: Κατά περίπτωση στις ΗΠΑ (βάσει των τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ΓΚΠΔ). 
Αποθηκεύουμε στη συσκευή τελικού χρήστη σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιλέγουμε τέτοια δεδομένα; Όχι

Usercentrics

Σκοπός της επεξεργασίας: Όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο τοποθετούνται ή επιλέγονται ορισμένες πληροφορίες, εφόσον αυτό είναι οπωσδήποτε απαραίτητο για τη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου. Σε αυτά περιλαμβάνονται πληροφορίες που επεξεργάζεται η Usercentrics, για να διασφαλίσει ότι τοποθετούνται ή/και επιλέγονται μόνο cookies που είναι τεχνικά απαραίτητα για τη λειτουργιά του διαδικτυακού μας τόπου ή για τα οποία έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Επιλέξαμε τον διαχειριστή με βάση κριτήρια προστασίας των δεδομένων και τεχνικά κριτήρια.
Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και στ) ΓΚΠΔ.
Κατηγορίες δεδομένων: Δεδομένα χρήσης, δεδομένα σύνδεσης.
Παραλήπτης των δεδομένων: Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Μόναχο
Επιδιωκόμενη διαβίβαση σε τρίτες χώρες: Καμία
Αποθηκεύουμε στη συσκευή τελικού χρήστη σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιλέγουμε τέτοια δεδομένα; Όχι

Amazon Pay

Σκοπός της επεξεργασίας: Διεκπεραίωση πληρωμών μέσω της υπηρεσίας πληρωμών Amazon Pay. Απευθείας παραγγελία μέσω του λογαριασμού σας Amazon.
Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ
Κατηγορίες δεδομένων: Βασικά δεδομένα, δεδομένα επικοινωνίας, ενδεχομένως συμβατικά δεδομένα, δεδομένα πληρωμής, δεδομένα χρήσης και δεδομένα σύνδεσης
Παραλήπτης των δεδομένων: Amazon Payments Europe S.C.A. 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Λουξεμβούργο
Επιδιωκόμενη διαβίβαση σε τρίτες χώρες: Καμία
Αποθηκεύουμε στη συσκευή τελικού χρήστη σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιλέγουμε τέτοια δεδομένα; Όχι

Komfortkasse (πληρωμή με έμβασμα)

Σκοπός της επεξεργασίας: Διεκπεραίωση πληρωμών με έμβασμα.
Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ
Κατηγορίες δεδομένων: Βασικά δεδομένα, ενδεχομένως δεδομένα επικοινωνίας, ενδεχομένως συμβατικά δεδομένα (αριθμός παραγγελίας, ποσό παραγγελίας), δεδομένα πληρωμής, δεδομένα χρήσης,δεδομένα σύνδεσης
Παραλήπτης των δεδομένων: LTC Information Services GmbH, Business Tower, Seligenstädter Str. 107, 63073 Offenbach am Main
Επιδιωκόμενη διαβίβαση σε τρίτες χώρες: Καμία
Αποθηκεύουμε στη συσκευή τελικού χρήστη σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιλέγουμε τέτοια δεδομένα; Όχι

BS Payone (πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα)

Σκοπός της επεξεργασίας: Διεκπεραίωση πληρωμών με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.
Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ
Κατηγορίες δεδομένων: Βασικά δεδομένα, δεδομένα επικοινωνίας, ενδεχομένως συμβατικά δεδομένα, δεδομένα πληρωμής, ενδεχομένως δεδομένα χρήσης, δεδομένα σύνδεσης
Παραλήπτης των δεδομένων: PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Φραγκφούρτη στο Μάιν.
Επιδιωκόμενη διαβίβαση σε τρίτες χώρες: Καμία
Αποθηκεύουμε στη συσκευή τελικού χρήστη σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιλέγουμε τέτοια δεδομένα; Όχι

PayPal

Σκοπός της επεξεργασίας: Διεκπεραίωση πληρωμών μέσω της υπηρεσίας πληρωμής PayPal. Απευθείας παραγγελία μέσω του λογαριασμού σας PayPal (PayPal Express-Checkout).
Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ.
Κατηγορίες δεδομένων: Βασικά δεδομένα, δεδομένα επικοινωνίας, ενδεχομένως συμβατικά δεδομένα, δεδομένα πληρωμής, δεδομένα χρήσης και δεδομένα σύνδεσης
Παραλήπτης των δεδομένων: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Λουξεμβούργο («PayPal»)
Επιδιωκόμενη διαβίβαση σε τρίτες χώρες: Καμία
Αποθηκεύουμε στη συσκευή τελικού χρήστη σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιλέγουμε τέτοια δεδομένα; Όχι

 

III. LIZENGO WIKI

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου „lizengo Wiki“ (https://help.lizengo.com/) και των λειτουργιών του κατά κανόνα προϋποθέτει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ LIZENGO WIKI

Σκοπός της επεξεργασίας: Λειτουργικότητα και βελτίωση του διαδικτυακού τόπου «lizengo Wiki», καθώς και εγγύηση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων μας σε καθαρά ενημερωτική χρήση. Ενσωμάτωση και ένδειξη λειτουργιών και περιεχομένου (π.χ. γραφικών) που δεν παρέχουμε εμείς.
Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ
Κατηγορίες δεδομένων: Δεδομένα χρήσης, δεδομένα σύνδεσης
Παραλήπτης των δεδομένων: Διαβίβαση των δεδομένων πραγματοποιείται μόνο στον βαθμό που αυτό απαιτείται για τη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου. Για τον λόγο αυτό τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μεταβιβάζονται στους ακόλουθους παραλήπτες: Πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής
Επιδιωκόμενη διαβίβαση σε τρίτες χώρες: Κατά περίπτωση στις ΗΠΑ (τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ΓΚΠΔ) και ενδεχομένως σε άλλες χώρες βάσει αποφάσεων επάρκειας (άρθρο 45 ΓΚΠΔ) και/ή βάσει των τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ΓΚΠΔ).
Αποθηκεύουμε στην συσκευή σας τελικού χρήστη σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιλέγουμε τέτοια δεδομένα; Όχι

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Σκοπός της επεξεργασίας: Αξιολόγηση των συνεισφορών σας αναφορικά με υποστήριξη και απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα. Αποφυγή πολλαπλών αξιολογήσεων. Προσωπική διαμόρφωση του διαδικτυακού μας τόπου. Εγγύηση της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων.
Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ
Κατηγορίες δεδομένων: Δεδομένα χρήσης, δεδομένα σύνδεσης
Παραλήπτης των δεδομένων: Πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής
Επιδιωκόμενη διαβίβαση σε τρίτες χώρες: Κατά περίπτωση στις ΗΠΑ (τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ΓΚΠΔ) και ενδεχομένως σε άλλες χώρες βάσει αποφάσεων επάρκειας (άρθρο 45 ΓΚΠΔ) και/ή βάσει των τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ΓΚΠΔ).
Αποθηκεύουμε στην συσκευή σας τελικού χρήστη σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιλέγουμε τέτοια δεδομένα; Όχι

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ»

Σκοπός της επεξεργασίας: Επεξεργασία των ερωτημάτων σας προς την ομάδα υποστήριξής μας.
Νομική βάση:  Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ
Κατηγορίες δεδομένων: Ενδεχομένως βασικά δεδομένα, δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα περιεχομένου, ενδεχομένως δεδομένα χρήσης, δεδομένα σύνδεσης (εξαρτάται από το είδος του ερωτήματος και των προαιρετικά αποστελλόμενων παραρτημάτων)
Παραλήπτης των δεδομένων: Πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής
Επιδιωκόμενη διαβίβαση σε τρίτες χώρες: Κατά περίπτωση στις ΗΠΑ (τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ΓΚΠΔ) και ενδεχομένως σε άλλες χώρες βάσει αποφάσεων επάρκειας (άρθρο 45 ΓΚΠΔ) και/ή βάσει των τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ΓΚΠΔ).
Αποθηκεύουμε στην συσκευή σας τελικού χρήστη σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιλέγουμε τέτοια δεδομένα; Όχι 

GOOGLE ANALYTICS

Σκοπός της επεξεργασίας: Στατιστική αξιολόγηση. Βελτίωση και διαμόρφωση του διαδικτυακού μας τόπου σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών βάσει της δικής σας συμπεριφοράς επιλογής με κλικ και χρήσης.
Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ
Κατηγορίες δεδομένων: Δεδομένα χρήσης, δεδομένα σύνδεσης (ενεργή ανωνυμοποίηση IP, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταβιβάζεται η πλήρης διεύθυνση IP σας σε διακομιστή της Google και περικόπτεται εκεί)
Παραλήπτης των δεδομένων: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Δουβλίνο 4 Ιρλανδία
Επιδιωκόμενη διαβίβαση σε τρίτες χώρες: Κατά περίπτωση στις ΗΠΑ.
Αποθηκεύουμε στη συσκευή τελικού χρήστη σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιλέγουμε τέτοια δεδομένα; Ναι (σχετικές λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην περίληψη στο τέλος της παρούσας δήλωσης)

 

IV. Πληροφορίες για τη διάρκεια αποθήκευσης των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών που βασίζονται σε συγκατάθεση

Στη συνέχεια σας ενημερώνουμε για τις ονομασίες και τη διάρκεια λειτουργίας των cookies και των παρόμοιων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται από τα προαναφερόμενα πρόσθετα προγράμματα (plugin) και υπηρεσίες σε περίπτωση που συναινείτε με βάση το ακόλουθο υπόδειγμα:

Επωνυμία της υπηρεσίας: Ονομασία του cookie/της παρόμοιας τεχνολογίας (διάρκεια λειτουργίας). 

Η πρόσβαση σε cookie/παρόμοια τεχνολογία κατά κανόνα είναι δυνατή μόνο από τη διαδικτυακή διεύθυνση που τοποθετεί το cookie. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε πρόσβαση στα cookies των εμπλεκόμενων προσφερόντων (ανωτέρω). Αυτοί δεν έχουν πρόσβαση στα cookies μας. Τρίτοι δεν έχουν πρόσβαση ούτε στα cookies μας ούτε σε αυτά των εμπλεκομένων προσφερόντων. Πρόσβαση τρίτων μπορεί να καταστεί δυνατή μόνο με τεχνικές επεμβάσεις που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και για τις οποίες δεν είμαστε υπεύθυνοι.

Google Ads Conversion Tracking: _gcl_au (90 ημέρες)
Google Analytics: _dc_gtm_* (1 Minute); _ga (730 ημέρες); _gd* (-); _gid (1 ημέρα)
Google Ads Remarketing:  _gcl_au (90 ημέρες)

 

V. Λοιπές διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων

Πρόσβαση στην υποστήριξη πελατών από απόσταση (TeamViewer)

Σκοπός της επεξεργασίας: Υποστήριξη από απόσταση (π.χ. κατά την ενεργοποίηση ή εγκατάσταση των προϊόντων που έχουν αγοραστεί από εμάς) μέσω του εργαλείου TeamViewer.
Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ
Κατηγορίες δεδομένων: Ανάλογα με το αίτημα υποστήριξης, δεδομένα επικοινωνίας, βασικά δεδομένα, δεδομένα χρήσης, δεδομένα σύνδεσης. Κατά την από απόσταση συντήρηση επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά και μόνο δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση του αιτήματος υποστήριξης.
Παραλήπτης των δεδομένων: TeamViewer Germany GmbH Jahnstr. 30 73037 Göppingen
Επιδιωκόμενη διαβίβαση σε τρίτες χώρες: Καμία
Αποθηκεύουμε στη συσκευή τελικού χρήστη σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιλέγουμε τέτοια δεδομένα; Όχι

Είδατε τελευταία
Live Chat Live Chat