Γενικοί Όροι Συναλλαγών

 


 

Πίνακας περιεχομένων

1. Πεδίο εφαρμογής
2. Σύναψη σύμβασης
3. Αντικείμενο σύμβασης
4. Παραχώρηση δικαιωμάτων σε σύμβαση προμήθειας λογισμικού
5. Παραχώρηση δικαιωμάτων σε σύμβαση προθεσμιακής διάθεσης λογισμικού
6. Υποχρεώσεις Πελάτη
7. Δικαίωμα υπαναχώρησης
8. Τιμές και όροι πληρωμής
9. Όροι παράδοσης και αποστολής
10. Παρακράτηση κυριότητας
11. Εγγύηση σε συμβάσεις σύμφωνα με τα σημεία 3.2, 3.3 α) και 3.4
12. Εγγύηση σε συμβάσεις σύμφωνα με το σημείο 3.3 β)
13. Όροι εγγύησης «100% εγγύηση επιστροφής χρημάτων»
14. Ευθύνη για λοιπές αθετήσεις υποχρεώσεων
15. Εξαργύρωση Προωθητικών Κουπονιών
16. Αναφορά ονομασίας ως σύσταση
17. Τελικές διατάξεις

 


 

1) Πεδίο εφαρμογής

1.1 Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών (εφεξής «ΓΟΣ») της lizengo GmbH & Co. KG (εφεξής «Πωλητής») ισχύουν για όλες τις συμβάσεις μεταξύ του Πωλητή και ενός αντισυμβαλλόμενου (εφεξής «Πελάτης») για την πώληση, παράδοση και την προθεσμιακή διάθεση διάφορων ψηφιακών περιεχομένων, ψηφιακών προϊόντων και μη ψηφιακών προϊόντων (εφεξής καλούμενα συνολικά «Προϊόντα»). Στον βαθμό που ο Πωλητής παρέχει και υπηρεσίες, τις διαθέτει αποκλειστικά ως δευτερεύουσα παροχή στα πλαίσια των προαναφερόμενων συμβάσεων πώλησης. Αποκλίνοντες, αντίθετοι ή συμπληρωματικοί Γενικοί Όροι Συναλλαγών του Πελάτη αποτελούν συστατικό της σύμβασης μόνο αν και στον βαθμό που ο Πωλητής έχει συμφωνήσει ρητά στην εφαρμογή τους. Αποκλείεται οποιαδήποτε ερμηνεία της συμπεριφοράς του Πωλητή ως σιωπηρής από μέρους του αποδοχής των Γενικών Όρων Συναλλαγών του Πελάτη. Η ανωτέρω απαίτηση συναίνεσης ισχύει σε κάθε περίπτωση, ενδεικτικά ακόμα και σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παροχής υπηρεσιών από τον Πωλητή στον Πελάτη παρόλο που ο Πωλητής γνωρίζει την ύπαρξη των Γενικών Όρων Συναλλαγής του Πελάτη.

1.2 Οι παρόντες ΓΟΣ ισχύουν τόσο έναντι καταναλωτών (άρθρο 13 γερμανικού αστικού κώδικα) όσο και έναντι επιχειρηματιών (άρθρο 14 γερμανικού αστικού κώδικα). Εφόσον δεν περιλαμβάνεται ειδική μνεία στους κατωτέρω ΓΟΣ, όλοι οι όροι ισχύουν παρομοίως τόσο για συμβάσεις με επιχειρηματίες όσο και για συμβάσεις με καταναλωτές. Εφόσον μεμονωμένοι όροι δεν ισχύουν ή ισχύουν σε διαφορετική μορφή για καταναλωτές, αυτό αναφέρεται ρητά.

1.3 Οι παρόντες όροι ισχύουν και για τις μελλοντικές συμβατικές σχέσεις μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή, εφόσον ο Πελάτης είναι επιχειρηματίας.

1.4 Ψηφιακά περιεχόμενα κατά την έννοια των παρόντων ΓΟΣ αποτελούν όλες οι ψηφιακές προσφορές εξαιρούμενων των ψηφιακών προϊόντων, ενδεικτικά, ψηφιακά διαθέσιμοι κωδικοί πρόσβασης, κωδικοί προϊόντων ή άλλες διαθέσιμες πληροφορίες σε ψηφιακή μορφή.

1.5 Ψηφιακά προϊόντα κατά την έννοια των παρόντων ΓΟΣ αποτελούν το σύνολο του λογισμικού που δεν βρίσκεται σε φυσικά μέσα αποθήκευσης και διατίθεται από τον Πωλητή για μεταφόρτωση, ενδεχομένως με παραχώρηση ορισμένων δικαιωμάτων χρήσης σύμφωνα με τα σημεία 5 και 6.

1.6 Μη ψηφιακά προϊόντα κατά την έννοια των παρόντων ΓΟΣ αποτελούν το σύνολο του λογισμικού που βρίσκεται σε φυσικά μέσα αποθήκευσης και διακινείται από τον Πωλητή σε υλική μορφή, ενδεχομένως με παραχώρηση ορισμένων δικαιωμάτων χρήσης σύμφωνα με τα σημεία 5 και 6, καθώς και λοιπά προϊόντα σε υλική μορφή.

1.7 Ο Πωλητής διαθέτει ηλεκτρονικό κατάστημα στον διαδικτυακό τόπο του (εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»). Παράλληλα, ο Πωλητής πωλεί προϊόντα και σε διάφορες ηλεκτρονικές αγορές, ενδεικτικά στα ebay.de, rakuten.de ή rueducommerce.fr (εφεξής καλούμενα ατομικά μεν «Ηλεκτρονική Αγορά» και συνολικά «Ηλεκτρονικές Αγορές»).

1.8 Με την υποβολή της παραγγελίας σύμφωνα με το σημείο 2.2 ο Πελάτης δηλώνει ότι συναινεί στους παρόντες ΓΟΣ.

 

2) Σύναψη σύμβασης

2.1 Σε αγορές από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα του Πωλητή η σύμβαση δεν συνάπτεται ήδη με την υποβολή της παραγγελίας από τον Πελάτη. Η παραγγελία του Πελάτη αποτελεί απλώς την υποβολή προσφοράς για σύναψη σύμβασης. Οι τιμές, τιμές προσφοράς και περιγραφές των Προϊόντων ή λοιπών υπηρεσιών που προβάλλονται και αναφέρονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα του Πωλητή δεν αποτελούν προσφορά.

2.2 Σε αγορές από Ηλεκτρονικές Αγορές η σύμβαση συνάπτεται ήδη με την υποβολή της παραγγελίας από τον Πελάτη.

2.3 Πριν από τη δεσμευτική υποβολή της παραγγελίας, ο Πελάτης μπορεί να εντοπίσει τυχόν σφάλματα εισαγωγής με προσεκτική ανάγνωση των πληροφοριών που προβάλλονται στην οθόνη του. Αποτελεσματικό τεχνικό μέσο καλύτερου εντοπισμού σφαλμάτων εισαγωγής μπορεί να αποτελέσει η λειτουργία μεγέθυνσης του προγράμματος πλοήγησης με τη βοήθεια της οποίας μπορούν να μεγεθυνθούν όσα προβάλλονται στην οθόνη. Ο Πελάτης μπορεί να διορθώσει τα στοιχεία που έχει εισαγάγει στο πλαίσιο μιας διαδικασίας ηλεκτρονικής παραγγελίας με χρήση των λειτουργιών πληκτρολογίου και ποντικιού προτού κάνει κλικ στο κουμπί ολοκλήρωσης της διαδικασίας παραγγελίας.

2.4 Σε αγορές από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα η επιβεβαίωση της παραγγελίας δεν αποτελεί αποδοχή της προσφοράς του Πελάτη από μέρους του Πωλητή. Η σύμβαση μεταξύ του Πωλητή και του Πελάτη συνάπτεται στην περίπτωση αυτή μόνο κατόπιν πρόσθετης πράξης του Πωλητή σύμφωνα με το σημείο 2.5. 

2.5 Ο Πωλητής μπορεί να αποδεχθεί την προσφορά του Πελάτη εντός πέντε ημερών, εφόσον

  • α) αποστείλει το προϊόν της παραγγελίας στον Πελάτη με δικά του μέσα ή μέσω εμπορικού συνεργάτη (π.χ. της Amazon EU S.à r.l.), οπότε κρίσιμη είναι η ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος στον Πελάτη ή

    β) ζητήσει πληρωμή από τον Πελάτη μετά την υποβολή της παραγγελίας με ξεχωριστή ειδοποίηση. Ως τέτοια ειδοποίηση θεωρείται και η επιλογή ενός τρόπου πληρωμής κατά τη διαδικασία παραγγελίας, με τον οποίο πραγματοποιείται πληρωμή πριν από την αποστολή του προϊόντος της παραγγελίας.

Εφόσον προκύπτουν περισσότερες από τις ανωτέρω εναλλακτικές, η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί κατά τον χρόνο που προέκυψε η πρώτη από τις προαναφερόμενες εναλλακτικές.

2.6 Η προθεσμία αποδοχής της προσφοράς σύμφωνα με το σημείο 2.5 άρχεται από την ημέρα υποβολής της προσφοράς από τον Πελάτη και λήγει με την παρέλευση της πέμπτης ημέρας που έπεται από την υποβολή της παραγγελίας. Αν ο Πωλητής δεν αποδεχθεί την προσφορά του Πελάτη εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, αυτό λογίζεται ως απόρριψη της προσφοράς με συνέπεια την απαλλαγή του Πελάτη από τη δεσμευτικότητα της δήλωσης βουλήσεώς του.

2.7 Η σύμβαση συνάπτεται αποκλειστικά στα ελληνικά.

2.8 Αν ο Πελάτης παρέχει μια διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τη διεκπεραίωση της σύμβασης, οφείλει να διασφαλίζει ότι θα μπορεί να παραλαμβάνει την ηλεκτρονική αλληλογραφία που του αποστέλλει ο Πωλητής στη διεύθυνση αυτή. Ειδικότερα, ο Πελάτης πρέπει να διασφαλίζει, σε περίπτωση χρήσης φίλτρων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, ότι αυτά είναι σωστά ρυθμισμένα, ώστε να εξασφαλίζεται η παράδοση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που αποστέλλεται από τον Πωλητή ή από τρίτους στους οποίους έχει αναθέσει ο τελευταίος την διεκπεραίωση της παραγγελίας. Ο Πωλητής ή ο τρίτος στον οποίον ο πρώτος έχει αναθέσει τη διεκπεραίωση της παραγγελίας συντάσσει την ηλεκτρονική αλληλογραφία με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δίνει αντικειμενικά την εντύπωση ότι πρόκειται για ανεπιθύμητη αλληλογραφία βάσει της εξωτερικής μορφής της, ειδικά βάσει του υποδείγματος διαμόρφωσης κειμένου που χρησιμοποιείται σε αυτή.

 

3) Αντικείμενο της σύμβασης

3.1 Ο Πωλητής διαθέτει τα Προϊόντα στον Πελάτη. Ο Πωλητής παρέχει υπηρεσίες μόνο ως δευτερεύουσες παροχές σε συμβάσεις για την παροχή Προϊόντων. Κρίσιμα είναι τα συμφωνημένα χαρακτηριστικά της παροχής. Ο Πωλητής εμπλέκει για την εκτέλεση της παροχής, κατ’ επιλογή του, υπαλλήλους του, υπεργολάβους ή άλλα πρόσωπα στα οποία την έχει αναθέσει.

3.2 Σε περίπτωση σύμβασης για την παροχή μη ψηφιακών προϊόντων, βάση της παροχής του Πωλητή αποτελεί η περιγραφή στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή στην εκάστοτε Ηλεκτρονική Αγορά του Πωλητή. Υπενθυμίζονται οι ρυθμίσεις για παρακράτηση κυριότητας σύμφωνα με το σημείο 10. Σε σύμβαση παράδοσης λογισμικού (εφεξής: «Αγορά Λογισμικού») ο Πωλητής οφείλει τη μόνιμη διάθεση του λογισμικού που κατονομάζεται στον τίτλο της άδειας χρήσης. Ο Πωλητής οφείλει τη διάθεση ενός τεμαχίου του λογισμικού σε κατάλληλο αποθηκευτικό μέσο, όπως ένα CD-Rom, ένα BluRay-Disc ή ένα USB stick, καθώς και τη διάθεση της σχετικής τεκμηρίωσης χρήστη σε εκτυπωμένη μορφή ή σε μορφή που μπορεί να ληφθεί με μεταφόρτωση. Πριν από την πλήρη εξόφληση της τιμής αγοράς σύμφωνα με το σημείο 8, όλα τα μέσα αποθήκευσης καθώς και η παρεχόμενη τεκμηρίωση χρήστη υπόκεινται σε παρακράτηση κυριότητας από τον Πωλητή. Για τα χαρακτηριστικά του λογισμικού κρίσιμη είναι η εκάστοτε περιγραφή προϊόντος στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή στην εκάστοτε Ηλεκτρονική Αγορά του Πωλητή. Ο Πωλητής οφείλει επίσης να παραχωρήσει δικαιώματα σύμφωνα με το στοιχείο 4.

3.3 Σε περίπτωση σύμβασης για την παροχή ψηφιακών προϊόντων ο Πωλητής οφείλει:

  • α) Σε σύμβαση προμήθειας λογισμικού (εφεξής: «Αγορά Λογισμικού»), τη μόνιμη διάθεση του λογισμικού που κατονομάζεται στον τίτλο της άδειας χρήσης σε αυτοτελή κώδικα (object code). Ο Πωλητής οφείλει να υποδείξει τη δυνατότητα μεταφόρτωσης του λογισμικού, καθώς και τη διάθεση της σχετικής τεκμηρίωσης χρήστη σε εκτυπωμένη μορφή ή σε μορφή που μπορεί να ληφθεί με μεταφόρτωση. Πριν από την πλήρη εξόφληση της τιμής αγοράς σύμφωνα με το σημείο 8, η παρεχόμενη τεκμηρίωση χρήστη υπόκειται σε παρακράτηση κυριότητας από τον Πωλητή. Για τα χαρακτηριστικά του λογισμικού κρίσιμη είναι η εκάστοτε περιγραφή προϊόντος στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή στην εκάστοτε Ηλεκτρονική Αγορά του Πωλητή. Ο Πωλητής οφείλει επίσης να παραχωρήσει δικαιώματα σύμφωνα με το στοιχείο 4.

    β) Σε σύμβαση προθεσμιακής διάθεσης λογισμικού (εφεξής: «Ενοικίαση Λογισμικού»), την προθεσμιακή διάθεση του λογισμικού που κατονομάζεται στον τίτλο της άδειας χρήσης σε αυτοτελή κώδικα (object code). Ο Πωλητής οφείλει να υποδείξει τη δυνατότητα μεταφόρτωσης του λογισμικού, καθώς και τη διάθεση της σχετικής τεκμηρίωσης χρήστη σε εκτυπωμένη μορφή ή σε μορφή που μπορεί να ληφθεί με μεταφόρτωση. Πριν από την πλήρη εξόφληση της τιμής αγοράς σύμφωνα με το σημείο 8, η παρεχόμενη τεκμηρίωση χρήστη υπόκειται σε παρακράτηση κυριότητας από τον Πωλητή. Για τα χαρακτηριστικά του λογισμικού κρίσιμη είναι η εκάστοτε περιγραφή προϊόντος στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή στην εκάστοτε Ηλεκτρονική Αγορά του Πωλητή. Ο Πωλητής οφείλει επίσης να παραχωρήσει δικαιώματα σύμφωνα με το στοιχείο 5.

3.4 Σε σύμβαση για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου ο Πωλητής οφείλει να καταστήσει διαθέσιμο το ψηφιακό περιεχόμενο. Η χρήση του ψηφιακού περιεχομένου που αποστέλλεται στον Πελάτη υπόκειται στους όρους χρήσης του εκάστοτε προμηθευτή που προβλέπονται για τη χρήση του. Η χρήση του ψηφιακού περιεχομένου υπόκειται στην αναβλητική αίρεση της πλήρους εξοφλήσεως της τιμής αγοράς σύμφωνα με το σημείο 8. Ο Πωλητής μπορεί να επιτρέψει τη χρήση προσωρινά και πριν από αυτό το χρονικό σημείο.

3.5 Ο Πωλητής οφείλει να παρέχει υπηρεσίες αποκλειστικά ως συμβατική ή μετασυμβατική δευτερεύουσα παροχή προς τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις που αφορούν τις κύριες παροχές και μόνο κατόπιν ιδιαίτερης συνεννόησης με τον Πελάτη.

3.6 Ως προς την παροχή του εκάστοτε συμβατικού αντικειμένου ισχύουν τα αναφερόμενα στο σημείο 9.

3.7 Αν ο Πωλητής κωλύεται ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών παροχών του ή αδυνατεί πλήρως να τις εκπληρώσει, επειδή ο Πελάτης δεν διαθέτει τους κατάλληλους συνεργάτες, τεκμηρίωση, δεδομένα ή συσκευές ή διαθέτει όλα αυτά σε ανεπαρκή βαθμό ή εφόσον ο Πελάτης, από δόλο ή αμέλεια, δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις συνεργασίας του, που περιλαμβάνουν και την τήρηση των προθεσμιών, ο Πωλητής δικαιούται να χρεώσει τον Πελάτη με τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν εξαιτίας των λόγων αυτών.

3.8 Αν ο Πελάτης είναι επιχειρηματίας, ισχύει η επιφύλαξη για εμπρόθεσμη και κατάλληλη παραλαβή από τον ίδιο, εφόσον ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν μη εμπρόθεσμη και μη κατάλληλη παραλαβή από τον ίδιο.

 

4) Παραχώρηση δικαιωμάτων σε σύμβαση προμήθειας λογισμικού

4.1 Το παρόν σημείο 4 ισχύει μόνο για συμβάσεις αγοράς λογισμικού σύμφωνα με τα σημεία 3.2 και 3.3 α).

4.2 Ο Πελάτης αποκτά, με την πλήρη εξόφληση της τιμής αγοράς σύμφωνα με το σημείο 8, ένα μη αποκλειστικό, αορίστου χρόνου δικαίωμα χρήσης του προϊόντος, στον βαθμό που προβλέπει η σύμβαση. Ο Πωλητής μπορεί να επιτρέψει τη χρήση του προϊόντος προσωρινά και πριν από το χρονικό αυτό σημείο. Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα μόνο από τον μέγιστο αριθμό των φυσικών προσώπων που αντιστοιχεί στο προϊόν που απέκτησε ο Πελάτης. Η επιτρεπόμενη χρήση περιλαμβάνει την εγκατάσταση του λογισμικού, την αποθήκευση στη μνήμη τυχαίας προσπέλασης, καθώς και τη χρήση από τον Πελάτη σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίον προορίζεται. Σε καμία περίπτωση ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να εκμισθώσει το προϊόν ή να παραχωρήσει άδεια χρήσης του, να το μεταδώσει ή να το καταστήσει προσβάσιμο στο κοινό, καλωδιακά ή μη, ή να το διαθέσει σε τρίτους έναντι τιμήματος ή δωρεάν. Η διάταξη του σημείου 4.5 δεν επηρεάζεται.

4.3 Ο Πελάτης δικαιούται να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας του λογισμικού, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση της μελλοντικής χρήσης.

4.4 Ο Πελάτης δικαιούται να απομεταγλωττίσει ή να αναπαραγάγει το λογισμικό μόνο και αποκλειστικά στον βαθμό που προβλέπει ο νόμος. Εν τούτοις, αυτό ισχύει με την προϋπόθεση ότι ο Πωλητής δεν έχει καταστήσει, εντός εύλογης προθεσμίας, προσβάσιμες στον Πελάτη τις απαραίτητες γι’ αυτό πληροφορίες κατόπιν σχετικού αιτήματος.

4.5 Ο Πελάτης δικαιούται να παραχωρήσει μόνιμα το αποκτηθέν αντίγραφο του λογισμικού σε τρίτο με παράδοση και της τεκμηρίωσης. Σε τέτοια περίπτωση ο Πελάτης σταματά τη χρήση του λογισμικού πλήρως, απομακρύνει όλα τα εγκατεστημένα αντίγραφα του λογισμικού από τον υπολογιστή του και διαγράφει όλα τα αντίγραφα που βρίσκονται σε άλλα αποθηκευτικά μέσα ή τα παραδίδει στον Πωλητή, εφόσον δεν υποχρεώνεται βάσει νόμου να τα διατηρήσει για περισσότερο χρόνο. Κατόπιν αιτήματος του Πωλητή, ο Πελάτης επιβεβαιώνει εγγράφως την πλήρη εφαρμογή των προαναφερόμενων μέτρων ή επεξηγεί τους λόγους για την περαιτέρω διατήρηση. Επιπλέον, ο Πελάτης συμφωνεί ρητά με τον τρίτο την τήρηση του εύρους της παραχώρησης δικαιωμάτων σύμφωνα με το σημείο 4. Η διαίρεση αποκτηθέντων πακέτων όγκου δεν επιτρέπεται.

4.6 Αν ο Πελάτης χρησιμοποιεί το λογισμικό σε βαθμό που υπερβαίνει τα δικαιώματα που απέκτησε με το προϊόν είτε ποιοτικά (αναφορικά με το είδος της επιτρεπόμενης χρήσης) είτε ποσοτικά (αναφορικά με τον αριθμό των χρηστών), προβαίνει πάραυτα στην απόκτηση των πρόσθετων προϊόντων που απαιτούνται για να καταστεί η χρήση επιτρεπτή. Αν παραλείψει να το πράξει, ο Πωλητής ασκεί τα δικαιώματά του.

4.7 Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση από το λογισμικό ή η τροποποίηση ενδείξεων δικαιωμάτων δημιουργού, σειριακών αριθμών και λοιπών ενδείξεων ταυτοποίησης του προγράμματος.

 

5) Παραχώρηση δικαιωμάτων σε σύμβαση προθεσμιακής διάθεσης λογισμικού

5.1 Το παρόν σημείο 5 ισχύει μόνο για συμβάσεις αγοράς λογισμικού σύμφωνα με το σημείο 3.3 β).

5.2 Ο Πελάτης αποκτά με την πλήρη εξόφληση της τιμής αγοράς σύμφωνα με το σημείο 8 ένα μη αποκλειστικό, ορισμένου χρόνου βάσει της διάρκειας ισχύος της σύμβασης, μη μεταβιβάσιμο και μη παραχωρούμενο σε άλλους δικαίωμα χρήσης του προϊόντος, στον βαθμό που προβλέπει η σύμβαση και ο τίτλος της άδειας χρήσης. Ο Πωλητής μπορεί να επιτρέψει τη χρήση του προϊόντος προσωρινά και πριν από το χρονικό αυτό σημείο. Η διάρκεια της περιορισμένης χρονικά ισχύος της σύμβασης καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε αναρτήσεις στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή στις εκάστοτε Ηλεκτρονικές Αγορές του Πωλητή ή/και από την επιλογή του Πελάτη πριν από τη σύναψη της σύμβασης αναφορικά με τη διάρκειά της. Η επιτρεπόμενη χρήση περιλαμβάνει την εγκατάσταση του λογισμικού, την αποθήκευση στη μνήμη τυχαίας προσπέλασης, καθώς και τη χρήση από τον Πελάτη σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίον προορίζεται. Σε καμία περίπτωση ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να εκμισθώσει το προϊόν ή να παραχωρήσει άδεια χρήσης του, να το μεταδώσει ή να το καταστήσει προσβάσιμο στο κοινό, καλωδιακά ή μη, ή να το διαθέσει σε τρίτους έναντι τιμήματος ή δωρεάν.

5.3 Ο Πελάτης δικαιούται να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας του λογισμικού, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση της μελλοντικής χρήσης.

5.4 Ο Πελάτης δικαιούται να απομεταγλωττίσει ή να αναπαραγάγει το λογισμικό μόνο και αποκλειστικά στον βαθμό που προβλέπει ο νόμος. Εν τούτοις, αυτό ισχύει με την προϋπόθεση ότι ο Πωλητής δεν έχει καταστήσει, εντός εύλογης προθεσμίας, προσβάσιμες στον Πελάτη τις απαραίτητες γι’ αυτό πληροφορίες κατόπιν σχετικού αιτήματος.

5.5 Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στα στοιχεία 5.1 έως 5.3 ο Πελάτης δεν δικαιούται να αναπαράγει το λογισμικό.

5.6 Ο Πελάτης δεν δικαιούται να παραδώσει σε τρίτο το αντίγραφο του λογισμικού που του έχει ενδεχομένως παραχωρηθεί ούτε τυχόν λοιπά αντίγραφα που έχει δημιουργήσει. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται στον Πελάτη να πωλεί, δανείζει, εκμισθώνει το λογισμικό ή να παραχωρεί άδεια χρήσης του ή να μεταδίδει ή να καθιστά προσβάσιμο στο κοινό το λογισμικό.

5.7 Αν ο Πελάτης αθετήσει κάποιον από τους ανωτέρω όρους, όλα τα δικαιώματα χρήσης που έχουν παραχωρηθεί στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης καθίστανται αμέσως άκυρα και επανακτώνται αυτοδίκαια από τον Πωλητή. Σε τέτοια περίπτωση, ο Πελάτης πρέπει να σταματήσει τη χρήση του λογισμικού πάραυτα και πλήρως, να σβήσει όλα τα εγκατεστημένα αντίγραφα του λογισμικού από τα συστήματά του, καθώς και το/τα τυχόν αντίγραφο/-α ασφαλείας ή να το/τα παραδώσει στον Πωλητή.

 

6) Υποχρεώσεις Πελάτη

6.1 Ο Πελάτης υποχρεούται να προστατεύει το προϊόν από πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων τρίτων με λήψη κατάλληλων μέτρων, ειδικότερα με φύλαξη όλων των αντιγράφων του ψηφιακού περιεχομένου σε προστατευόμενο τόπο, εφόσον δεν προκύπτει κάτι άλλο από τη σύμβαση, τον ενδεχόμενο τίτλο άδειας χρήσης ή την τυχόν τεκμηρίωση χρήστη.

6.2 Ο Πελάτης οφείλει να ορίζει έναν υπεύθυνο επικοινωνίας, του οποίου οι δηλώσεις, στον βαθμό που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, και οι πράξεις δεσμεύουν τον Πελάτη. Η παρούσα ρύθμιση δεν ισχύει για καταναλωτές.

6.3 Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώνει τον Πωλητή πριν και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης για όλες τις περιστάσεις και τα συμβάντα που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης και που είναι απαραίτητα και σημαντικά για την προετοιμασία και διεκπεραίωση της σύμβασης. Η παρούσα ρύθμιση δεν ισχύει για καταναλωτές.

6.4 Ο Πελάτης υποχρεούται να υποστηρίζει τον Πωλητή κατά την εκτέλεση της σύμβασης, βάσει όσων είναι δυνατόν να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται, και να δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για την κανονική εκτέλεση της σύμβασης. Ο Πελάτης υποχρεούται ειδικότερα να διαθέτει στον Πωλητή όλα τα απαραίτητα για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων έγγραφα, δεδομένα και πληροφορίες στην απαιτούμενη μορφή. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η από μέρους του Πελάτη έγκαιρη ενημέρωση των συνεργατών του αναφορικά με επικείμενες παραδόσεις ή λοιπές παροχές του Πωλητή.

 

7) Δικαίωμα Υπαναχώρησης

7.1 Οι καταναλωτές διαθέτουν δικαίωμα υπαναχώρησης.

7.2 Περισσότερες πληροφορίες για το δικαίωμα υπαναχώρησης προκύπτουν από το ενημερωτικό δελτίο του Πωλητή για το δικαίωμα υπαναχώρησης. Μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση: https://www.lizengo.gr/dikaioma-ypanahorisis ή στην εκάστοτε Ηλεκτρονική Αγορά του Πωλητή.

 

8) Τιμές και όροι πληρωμής

8.1 Εφόσον από την περιγραφή του προϊόντος του Πωλητή δεν προκύπτει κάτι άλλο, οι αναφερόμενες τιμές αποτελούν συνολικές τιμές που περιλαμβάνουν τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας. Επιπλέον έξοδα παράδοσης και αποστολής που τυχόν προκύπτουν αναφέρονται ξεχωριστά στην εκάστοτε περιγραφή προϊόντος.

8.2 Σε παραδόσεις σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να προκύπτουν πρόσθετα έξοδα για τα οποία δεν ευθύνεται ο Πωλητής και τα οποία επιβαρύνουν τον Πελάτη. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, έξοδα μεταφοράς χρημάτων μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων (π.χ. τέλη εμβασμάτων, τέλη μετατροπής συναλλάγματος) ή εισαγωγικές δαπάνες και φόροι (π.χ δασμοί). Τα έξοδα αυτά μπορεί να προκύπτουν σε συνάρτηση με τη μεταφορά χρημάτων ακόμα και σε περιπτώσεις που η παράδοση δεν γίνεται σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ο Πελάτης διενεργεί την πληρωμή από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8.3 Ο/Οι διαθέσιμος/-οι τρόπος/-οι πληρωμής γνωστοποιείται/γνωστοποιούνται στον Πελάτη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή στην εκάστοτε Ηλεκτρονική Αγορά του Πωλητή.

8.4 Αν έχει συμφωνηθεί προκαταβολή μέσω τραπεζικού εμβάσματος, η πληρωμή καθίσταται ληξιπρόθεσμη αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης, εφόσον οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν συμφωνήσει μεταγενέστερη προθεσμία πληρωμής.

8.5 Σε περίπτωση πληρωμής με χρήση τρόπου πληρωμής που προσφέρει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Λουξεμβούργο (εφεξής: «PayPal»), η πληρωμή διενεργείται μέσω PayPal, με εφαρμογή των όρων χρήσης του PayPal που μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ή, αν ο Πελάτης δεν διαθέτει λογαριασμό PayPal, με εφαρμογή των όρων πληρωμής χωρίς λογαριασμό PayPal που είναι διαθέσιμοι προς ανάγνωση στη διεύθυνση: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

8.6 Σε περίπτωση επιλογής του τρόπου πληρωμής «έμβασμα SOFORT» η πληρωμή διενεργείται μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Μόναχο (εφεξής: «SOFORT»). Για να πληρώσει το ποσό μέσω εμβάσματος SOFORT, ο Πελάτης πρέπει να διαθέτει έναν λογαριασμό online banking με ελεύθερη πρόσβαση για εμβάσματα SOFORT μέσω της διαδικασίας PIN/TAN, να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του όπως απαιτείται κατά τη διαδικασία πληρωμής και να επιβεβαιώσει την εντολή μεταβίβασης χρημάτων στη SOFORT. Η χρηματική συναλλαγή διενεργείται στη συνέχεια άμεσα από τη SOFORT και χρεώνεται ο λογαριασμός του Πελάτη. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο πληρωμής «έμβασμα SOFORT» μπορεί να βρει ο Πελάτης στη διαδικτυακή διεύθυνση https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/so-funktioniert-sofort-ueberweisung/.

8.7 Σε περίπτωση επιλογής της αντικαταβολής ως τρόπου πληρωμής το ποσό της τιμής αγοράς καθίσταται ληξιπρόθεσμο, αφού παραδοθεί το προϊόν και εκδοθεί το σχετικό παραστατικό. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της τιμής αγοράς είναι καταβλητέο εντός 7 (επτά) ημερών από την παραλαβή του παραστατικού χωρίς εκπτώσεις, αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο. Οι διατάξεις περί υπερημερίας του άρθρου 286 παράγραφος 3 του γερμανικού αστικού κώδικα δεν επηρεάζονται από την παρούσα ρύθμιση. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει την αντικαταβολή ως τρόπο πληρωμής μέχρι ορισμένο όγκο παραγγελιών και να αρνείται τον εν λόγω τρόπο πληρωμής μετά την υπέρβαση του όγκου αυτού. Στην περίπτωση αυτή ο Πωλητής ενημερώνει τον Πελάτη στις πληροφορίες πληρωμής του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή της εκάστοτε Ηλεκτρονικής Αγοράς του Πωλητή αναφορικά με τον σχετικό περιορισμό των τρόπων πληρωμής.

8.8 Σε περίπτωση επιλογής του τρόπου πληρωμής «χρέωση SEPA» το ποσό του λογαριασμού καθίσταται πληρωτέο μετά την έκδοση της εντολής χρέωσης SEPA, όχι όμως πριν από την παρέλευση της προθεσμίας για την προκαταρκτική ενημέρωση. Η είσπραξη του χρεωστικού δελτίου σε αγορές μέσω Ηλεκτρονικής Αγοράς του Πωλητή διενεργείται με την υποβολή της παραγγελίας. Η είσπραξη του χρεωστικού δελτίου σε αγορές μέσω του Hλεκτρονικού Kαταστήματος του Πωλητή διενεργείται όταν το προϊόν της παραγγελίας έχει εγκαταλείψει την αποθήκη και αφού κοινοποιηθεί στον Πελάτη σύνδεσμος μεταφόρτωσης ή ένας κωδικός προϊόντος με ηλεκτρονική αλληλογραφία, οπότε εξαρτάται από την αποστολή της κοινοποίησης ή του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τον Πωλητή, σε κάθε περίπτωση, όμως, όχι πριν από την παρέλευση της προθεσμίας για την προκαταρκτική ενημέρωση. Προκαταρκτική ενημέρωση («Προειδοποίηση») αποτελεί κάθε κοινοποίηση (π.χ. παραστατικό, συμβόλαιο, σύμβαση) του Πωλητή προς τον Πελάτη που γνωστοποιεί τη χρέωση μέσω SEPA. Αν δεν μπορεί να εισπραχθεί το χρεωστικό δελτίο λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου λογαριασμού ή λόγω παροχής εσφαλμένων στοιχείων ή σε περίπτωση που ο Πελάτης ακυρώσει τη χρέωση, παρόλο που δεν έχει το δικαίωμα αυτό, ο Πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα ακύρωσης της συναλλαγής του εκάστοτε εμπλεκόμενου πιστωτικού ιδρύματος, εφόσον ευθύνεται γι’ αυτά.

8.9 Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής με πιστωτική κάρτα, η χρέωση διενεργείται με την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

8.10 Σε περίπτωση επιλογής του τρόπου πληρωμής «Amazon Pay», η πληρωμή διενεργείται μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Amazon Payments Europe s.c.a 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Λουξεμβούργο (εφεξής: «Amazon Pay») με χρήση των στοιχείων πληρωμής του λογαριασμού Amazon του Πελάτη, οπότε ισχύουν οι όροι πληρωμής του Amazon Pay, που είναι διαθέσιμοι προς ανάγνωση στη διεύθυνση https://pay.amazon.de/help/201751590?ld=NSGoogle.

8.11 Σε περίπτωση επιλογής ενός τρόπου πληρωμής από αυτούς που προσφέρει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη, Σουηδία, (εφεξής: «Klarna»), η πληρωμή καταβάλλεται αντίστοιχα στην Klarna σύμφωνα τους ακόλουθους όρους:

Αντικαταβολή: Η προθεσμία πληρωμής ανέρχεται σε 14 ημέρες από την αποστολή του προϊόντος. Οι όροι πληρωμής με αντικαταβολή είναι διαθέσιμοι προς ανάγνωση στη διεύθυνση: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee%3D0.

Αγορά με δόσεις: Με την υπηρεσία χρηματοδότησης της Klarna μπορεί να εξοφληθεί η αγορά του Πελάτη ευέλικτα με μηνιαίες δόσεις που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 1/24 του συνολικού ποσού (σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον σε 6,95 EUR) ή σύμφωνα με άλλους όρους που αναφέρονται στη διαδικασία υποβολής της παραγγελίας. Η δόση είναι ληξιπρόθεσμη στο τέλος κάθε μήνα μετά την αποστολή του μηνιαίου παραστατικού από την Klarna. Περισσότερες πληροφορίες για αγορές με δόσεις, συμπεριλαμβανόμενων των γενικών όρων συναλλαγών και της πρότυπης ευρωπαϊκής ενημέρωσης για καταναλωτικά δάνεια, είναι διαθέσιμες προς ανάγνωση στη διεύθυνση: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/account.

Άμεσο έμβασμα: Η χρέωση του λογαριασμού του Πελάτη γίνεται αμέσως μετά την υποβολή της παραγγελίας.

Η χρήση των τρόπων πληρωμής της αντικαταβολής και της αγοράς με δόσεις προϋποθέτουν θετική αξιολόγηση δανειοληπτικής ικανότητας. Περισσότερες πληροφορίες και οι όροι χρήσης της Klarna είναι διαθέσιμα προς ανάγνωση στη διεύθυνση: shttps://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/user.

8.12 Αποκλείεται ο συμψηφισμός ανταπαιτήσεων του Πελάτη έναντι των αξιώσεων του Πωλητή, εκτός κι αν ο Πωλητής έχει αναγνωρίσει την ανταπαίτηση ή αυτή έχει αναγνωριστεί τελεσίδικα. Επίσης, ο Πελάτης έχει δικαίωμα παρακράτησης μόνο αν διαθέτει τέτοιου τύπου ανταπαιτήσεις.

8.13 Σε περίπτωση υπερημερίας πληρωμής ο Πωλητής δικαιούται να χρεώσει στον Πελάτη τόκους υπερημερίας ανερχόμενους σε 9% επιπλέον του εκάστοτε ισχύοντος βασικού επιτοκίου. Ο Πωλητής δικαιούται, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής παρά την όχληση, να απαιτήσει από τον Πελάτη τα απαραίτητα για την επιδίωξη νομικής προστασίας έξοδα όχλησης και είσπραξης που προκύπτουν λόγω της εμπλοκής εκ μέρους του Πωλητή εισπρακτικών εταιρειών και δικηγόρων. Αυτά προκύπτουν, όσον αφορά τις εισπρακτικές εταιρείες, βάσει των προβλεπόμενων από τον νόμο μεθόδων υπολογισμού των αμοιβών των εισπρακτικών εταιρειών και, όσον αφορά τους δικηγόρους, βάσει του νόμου περί αμοιβών δικηγόρων. Αν ο Πωλητής προβεί σε όχληση με δικά του μέσα, ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει ποσό EUR 1,50 για κάθε όχληση. Αυτό δεν ισχύει για την όχληση με την οποία θεμελιώνεται η υπερημερία. Ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα της απόδειξης ότι ο Πωλητής υπέστη ελάχιστη ζημία. Η παρούσα ρύθμιση δεν ισχύει για καταναλωτές.

8.14 Για Πελάτες που δεν κατοικούν ή εδρεύουν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας είναι δυνατή η αγορά χωρίς ΦΠΑ, αν δηλώσουν τον ισχύοντα ΑΦΜ-ΦΠΑ τους κατά την παραγγελία. Τυχόν κοινοποίηση του ΑΦΜ-ΦΠΑ μετά την παραγγελία δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

9) Όροι παράδοσης και αποστολής

9.1 Η παράδοση των προϊόντων πραγματοποιείται με αποστολή στη διεύθυνση αποστολής που έχει δηλώσει ο Πελάτης, αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο. Κατά τη διεκπεραίωση της συναλλαγής κρίσιμη είναι η διεύθυνση αποστολής που έχει δηλωθεί κατά τη διαδικασία παραγγελίας του Πωλητή.

9.2 Αν η μεταφορική εταιρεία επιστρέψει στον Πωλητή το προϊόν αποστολής λόγω αδυναμίας παράδοσης στον Πελάτη, ο Πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα της αποτυχημένης αποστολής. Αυτό δεν ισχύει, όταν ο Πελάτης ασκεί έγκυρα το δικαίωμα υπαναχώρησής του, όταν δεν ευθύνεται για την κατάσταση που προκάλεσε την αδυναμία παραλαβής ή όταν κωλύεται προσωρινά να παραλάβει την προσφερόμενη παροχή, εκτός κι αν ο Πωλητής τον είχε προειδοποιήσει σε εύλογο χρόνο για την παράδοση.

9.3 Δεν είναι δυνατή η παραλαβή από τον ίδιο τον Πελάτη για λόγους οργάνωσης της υπηρεσίας μεταφορών.

9.4 Το ψηφιακό περιεχόμενο παρέχεται στον Πελάτη σε ηλεκτρονική μορφή ως αρχείο που μεταφορτώνεται μετά από την κοινοποίηση ενός συνδέσμου μεταφόρτωσης. Ο κωδικός του προϊόντος αποστέλλεται στον Πελάτη με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

 

10) Παρακράτηση κυριότητας

10.1 Μέχρι την πλήρη εξόφληση της αξίωσης του Πωλητή για καταβολή της τιμής αγοράς τα παραδοθέντα μη ψηφιακά προϊόντα παραμένουν υπό την κυριότητα του Πωλητή (παρακράτηση κυριότητας).

10.2 Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να φυλάσσει το μη ψηφιακό προϊόν ως παρακαταθήκη προς όφελος του Πωλητή και να το χειρίζεται επιμελώς. Οφείλει μέσω του τρόπου αποθήκευσης, ενδεικτικά διαχωρίζοντάς το από άλλα αποθηκευμένα προϊόντα, να καθιστά σαφές ότι πρόκειται για αντικείμενο που παραμένει υπό την κυριότητα του Πωλητή. Η παρούσα ρύθμιση δεν ισχύει για καταναλωτές.

10.3 Σε περίπτωση ενεχυρίασης ή σύστασης άλλων δικαιωμάτων τρίτων, ο Πελάτης πρέπει να ενημερώνει πάραυτα και εγγράφως τον Πωλητή.

10.4 Ο Πελάτης δικαιούται να μεταπωλήσει το μη ψηφιακό προϊόν στο πλαίσιο των συνήθων εμπορικών δραστηριοτήτων του, χωρίς όμως να μεταβιβάζει την κυριότητα σε αυτό για λόγους εξασφάλισης δικαιωμάτων και χωρίς να το ενεχυριάζει. Εκχωρεί από τώρα στον Πωλητή το σύνολο των αξιώσεών του που απορρέουν έναντι των αγοραστών ή λοιπών τρίτων από τη μεταπώληση και έως το ποσό που ισούται με το συνολικό ποσό του τιμολογίου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που αφορά τις αξιώσεις του Πωλητή. Η εκχώρηση ισχύει στον ίδιο βαθμό για την εξασφάλιση της σχετικής αξίωσης όπως η παρακράτηση κυριότητας που προβλέπεται στο σημείο 10.1 των παρόντων όρων. Ο Πελάτης δικαιούται να εισπράττει τις αξιώσεις αυτές ακόμα και μετά την εκχώρηση. Ο Πωλητής όμως δικαιούται να εισπράξει ο ίδιος τις αξιώσεις, αν ο Πελάτης δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις πληρωμής του, αν έχει καταστεί υπερήμερος ως προς την πληρωμή, αν έχει υποβληθεί αίτημα κήρυξής του σε πτώχευση ή αν ο Πελάτης έχει διακόψει την πληρωμή των οφειλών του. Σε τέτοιες περιπτώσει ο Πωλητής μπορεί να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση είσπραξης. Ο Πωλητής μπορεί επιπρόσθετα να απαιτήσει από τον Πελάτη να γνωστοποιήσει στον Πωλητή πάραυτα τις εκχωρημένες αξιώσεις και τους οφειλέτες τους, να παραδώσει στον Πωλητή έγγραφη δήλωση εκχώρησης και να του παρέχει όλες τις απαραίτητες για την είσπραξη της αξίωσης πληροφορίες και έγγραφα. Η παρούσα ρύθμιση δεν ισχύει για καταναλωτές.

10.5. Αν τα μη ψηφιακά προϊόντα που παρέδωσε ο Πωλητής ενωθούν ή αναμειχθούν με τέτοιο τρόπο με άλλα κινητά πράγματα, ώστε να αποτελούν ουσιώδη συστατικά ενός ενιαίου πράγματος, ο Πελάτης μεταβιβάζει στον Πωλητή αναλογικό δικαίωμα συνιδιοκτησίας επί του ενιαίου πράγματος. Ο Πελάτης εκχωρεί από τώρα στον Πωλητή το σύνολο των αξιώσεών του που απορρέουν από τη μεταπώληση αντικειμένων επί των οποίων χωρεί συνιδιοκτησία του Πωλητή και έως το ποσό που ισούται με το συνολικό ποσό του τιμολογίου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που αφορά τις αξιώσεις του Πωλητή. Ο Πωλητής αποδέχεται την εκχώρηση αυτή. Οι ρυθμίσεις του σημείου 10.4 εδάφιο 3 επ. ισχύουν αναλογικά. Η παρούσα ρύθμιση δεν ισχύει για καταναλωτές.

10.6 Αν ο Πελάτης χρησιμοποιήσει τα μη ψηφιακά προϊόντα που παρέδωσε ο Πωλητής με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσουν συστατικό ενός νέου πράγματος με αποτέλεσμα την οριστική εξάλειψη της κυριότητας του Πωλητή, εξακολουθεί να ισχύει αναλογική κυριότητα του Πωλητή επί του προϊόντος που παράχθηκε με τον τρόπο αυτό. Ο Πελάτης εκχωρεί από τώρα στον Πωλητή το σύνολο των αξιώσεών του που απορρέουν έναντι των αγοραστών ή λοιπών τρίτων από τη μεταπώληση του προϊόντος και έως το ποσό που ισούται με το συνολικό ποσό του τιμολογίου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που αφορά τις αξιώσεις του Πωλητή. Οι ρυθμίσεις του σημείου 10.4 εδάφιο 3 επ. ισχύουν αναλογικά. Η παρούσα ρύθμιση δεν ισχύει για καταναλωτές.

10.7 Σε περίπτωση που τα εξασφαλιστικά δικαιώματα που ανήκουν στον Πωλητή υπερβαίνουν σε αξία τις ασφαλιζόμενες αξιώσεις περισσότερο από 20%, ο Πωλητής υποχρεούται κατόπιν αιτήματος του Πελάτη να παραιτηθεί από κάποια εξασφαλιστικά δικαιώματα κατ’ επιλογή του Πωλητή λόγω υπέρβασης του ορίου της αξίας των εξασφαλιστικών δικαιωμάτων.

 

11) Εγγύηση σε συμβάσεις σύμφωνα με τα σημεία 3.2, 3.3 α) και 3.4

11.1 Οι ρυθμίσεις του παρόντος σημείου 11 ισχύουν για συμβάσεις σύμφωνα με τα σημεία 3.2, 3.3 α) και 3.4.

11.2 Οι απαιτήσεις κατά του Πωλητή λόγω πραγματικών ελαττωμάτων παραγράφονται εντός έτους από τη μεταβίβαση του κινδύνου, εφόσον πρόκειται για αντικείμενα ή προϊόντα εργασίας που έχουν παραχθεί ως καινούργια. Αυτό δεν ισχύει, στον βαθμό που ο νόμος σύμφωνα με το άρθρο 438 παράγραφος 1 στοιχείο 2 (Οικοδομικές εργασίες και αντικείμενα οικοδομικών εργασιών), το άρθρο 445β παράγραφος 1 (Απαίτηση αναγωγής) και το άρθρο 634α παράγραφος 1 στοιχείο 2 (Οικοδομικά ελαττώματα) του γερμανικού αστικού κώδικα προβλέπει μεγαλύτερες προθεσμίες. Η παρούσα ρύθμιση δεν ισχύει για καταναλωτές.

11.3 Σε περίπτωση παράδοσης μεταχειρισμένων προϊόντων αποκλείονται οποιεσδήποτε απαιτήσεις λόγω πραγματικών ελαττωμάτων εκτός αν ο νόμος ή ειδικές συμφωνίες προβλέπουν κάτι άλλο. Η παρούσα ρύθμιση δεν ισχύει για καταναλωτές.

11.4 Όλες οι πληροφορίες για τα Προϊόντα, ανεξάρτητα αν έχουν ρητά συμφωνηθεί εγγράφως ή όχι, αποτελούν πληροφορίες αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και όχι εγγυήσεις, συμφωνημένες ιδιότητες, συμβατικά προϋποτιθέμενες χρήσεις ή οτιδήποτε παρόμοιο. Προφανείς ανακρίβειες (τυπογραφικά, υπολογιστικά και μορφολογικά λάθη κλπ.) σε ειδοποιήσεις, πρωτόκολλα, οδηγίες χρήσης, υπολογισμούς, διαφημιστικά φυλλάδια στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα του Πωλητή κλπ. μπορούν να αλλαχθούν οποτεδήποτε από τον Πωλητή. Αποκλείεται οποιαδήποτε απαίτηση για διόρθωση τέτοιων προφανών ελαττωμάτων.

11.5 Αναφορικά με παραδόσεις του Πωλητή σε εμπόρους ισχύουν σε κάθε περίπτωση οι νόμιμες υποχρεώσεις έρευνας και διαμαρτυρίας σύμφωνα με το άρθρο 377 του γερμανικού εμπορικού κώδικα. Αν η παράδοση κατόπιν αιτήματος του μεταπωλητή πραγματοποιείται απευθείας σε καταναλωτή εξακολουθεί να ισχύει απεριόριστα η υποχρέωση διαμαρτυρίας του εμπορικού δικαίου. Η παρούσα ρύθμιση δεν ισχύει για καταναλωτές.

11.6 Αν ο Πελάτης αρνηθεί την παροχή του Πωλητή για άλλο λόγο, εκτός από σημαντικό ελάττωμα που περιορίζει σοβαρά ή καθιστά αδύνατη τη χρήση, παρόλο που ο Πωλητής έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να εκπληρώσει την παροχή, ο Πελάτης καθίσταται υπερήμερος ως προς την παραλαβή. Δεν επιτρέπεται άρνηση παραλαβής της παροχής για επουσιώδη ελαττώματα.

11.7 Εξαιρούνται από την εγγύηση ελαττώματα που προκύπτουν από κακό χειρισμό, αλλαγή συστατικών συστήματος αντίθετα με τα συμβατικά συμφωνηθέντα, χρήση ακατάλληλων οργανωτικών μέσων, εφαρμογή σε περιβάλλον υλικού (hardware) ή λογισμικού που δεν αντιστοιχεί στις απαιτήσεις που αναφέρονται στον τίτλο της άδειας χρήσης, ασυνήθιστες συνθήκες λειτουργίας ή παρεμβάσεις στο σύστημα από τον Πελάτη ή τρίτους. Σε περίπτωση χρήσης των Προϊόντων σε συνάρτηση με συσκευές τρίτων, υφίσταται εγγύηση για ελαττώματα λειτουργίας και απόδοσης μόνο στον βαθμό που τα ελαττώματα αυτά θα προέκυπταν και χωρίς την εν λόγω χρήση ή εφόσον η συμβατότητα με τα αντικείμενα αυτά αποτελούσε τμήμα των συμβατικά συμφωνημένων χαρακτηριστικών.

11.8 Σε περίπτωση ελαττωματικής παροχής, ο Πωλητής μπορεί να επιλέξει να προβεί είτε σε μεταγενέστερη εκπλήρωση μέσω διόρθωσης του ελαττώματος (διόρθωση) είτε σε παροχή μη ελαττωματικού πράγματος (αντικατάσταση). Στην τελευταία περίπτωση ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το ελαττωματικό προϊόν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου κατόπιν σχετικού αιτήματος του Πωλητή. Αν ο Πελάτης είναι καταναλωτής, ισχύει το προηγούμενο εδάφιο, όμως δεν οφείλεται η απόδοση των καρπών ή της αξίας τους. Ο Πελάτης οφείλει να παρέχει στον Πωλητή χρόνο και δυνατότητα μεταγενέστερης εκπλήρωσης, ειδικότερα διόρθωσης.

11.9 Τα έξοδα που απαιτούνται για την εξέταση και μεταγενέστερη εκπλήρωση, ιδιαίτερα οι δαπάνες μεταφοράς, διοδίων, εργασίας και υλικών, επιβαρύνουν τον Πωλητή σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, εφόσον πράγματι υφίσταται ελάττωμα. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης επίκλησης ελαττώματος από τον Πελάτη, ο Πωλητής δικαιούται να απαιτήσει αποζημίωση για τις δαπάνες της μεταγενέστερης εκπλήρωσης εκτός κι αν ο Πελάτης δεν ευθύνεται για την εσφαλμένη επίκληση ελαττώματος. Σε περίπτωση αποτυχίας της μεταγενέστερης εκπλήρωσης, οριστικής και σοβαρής άρνησης του Πωλητή να προβεί σε μεταγενέστερη εκπλήρωση (ακόμα και σύμφωνα με το άρθρο 439 παράγραφος 4 του γερμανικού αστικού κώδικα), μεταγενέστερης εκπλήρωσης που δεν είναι εύλογη για τον Πελάτη ή αν προκύπτει η περίπτωση του άρθρου 323 παράγραφος 2 του γερμανικού αστικού κώδικα, ο Πελάτης μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ή να μειώσει την αντιπαροχή αζημίως χωρίς να επηρεάζονται τυχόν απαιτήσεις αποζημίωσης.

11.10 Απαιτήσεις και δικαιώματα του Πελάτη λόγω ελαττωμάτων δεν υφίστανται σε περίπτωση ασήμαντων αποκλίσεων από τα συμφωνημένα χαρακτηριστικά, ασήμαντου περιορισμού της χρηστικότητας, συνήθους φθοράς ή ζημιών, στον βαθμό που αυτές προκύπτουν από εσφαλμένη ή αμελή χρήση ή/και αποθήκευση, υπερβολική καταπόνηση, ανεπαρκή κεφάλαια κίνησης ή ιδιαίτερες εξωτερικές επιρροές, που δεν προβλέπονταν βάσει της σύμβασης. Αν ο Πελάτης δικαιούται λόγω αποτυχίας της μεταγενέστερης εκπλήρωσης, από τη μια πλευρά να συνεχίσει να απαιτεί την εκπλήρωση και από την άλλη πλευρά να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος αντί της μεταγενέστερης εκπλήρωσης, ο Πωλητής μπορεί να απαιτήσει από τον Πελάτη να ασκήσει τα δικαιώματά του εντός εύλογης προθεσμίας. Ο Πελάτης πρέπει να κοινοποιήσει στον Πωλητή την απόφασή του εγγράφως (π.χ. με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με φαξ ή με επιστολή). Κρίσιμη για την τήρηση της προθεσμίας είναι η παράδοση της δήλωσης του Πελάτη στον Πωλητή. Αν ο Πελάτης δεν ασκήσει τα δικαιώματά του εμπρόθεσμα, μπορεί να τα ασκήσει, ιδιαίτερα το δικαίωμα υπαναχώρησης ή αποζημίωσης αντί της παροχής, μόνο σε περίπτωση άκαρπης παρέλευσης εύλογης προθεσμίας που έχει θέσει για μεταγενέστερη εκπλήρωση. Η παρούσα ρύθμιση δεν ισχύει για καταναλωτές.

11.11 Απαιτήσεις αναγωγής του Πελάτη κατά του Πωλητή σύμφωνα με το άρθρο 445α του γερμανικού αστικού κώδικα ισχύουν μόνο στον βαθμό που ο Πελάτης δεν έχει παραχωρήσει στους πελάτες του δικαιώματα που υπερβαίνουν τις νόμιμες απαιτήσεις από ελαττώματα. Η παρούσα ρύθμιση δεν ισχύει για καταναλωτές.

11.12 Η μειωμένη προθεσμία παραγραφής και η απαλλαγή από την ευθύνη σύμφωνα με το παρόν σημείο 11 δεν ισχύουν σε περιπτώσεις προσβολής με δόλο ή αμέλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας, αθέτησης υποχρεώσεων εκ μέρους του Πωλητή με δόλο ή βαρεία αμέλεια, δόλιας απόκρυψης ελαττώματος, σχετικής εγγύησης αναφορικά με τα χαρακτηριστικά ή για απαιτήσεις σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης του κατασκευαστή.

11.13 Εφόσον ο Πωλητής στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης παρέχει αναβαθμίσεις, ενημερώσεις, νέες εκδόσεις προγραμμάτων ή άλλο περιεχόμενο επιπρόσθετα του αρχικού αντικειμένου της σύμβασης, ισχύει αναλογικά το παρόν σημείο 11.

11.14 Σε περίπτωση νομικών ελαττωμάτων ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος σημείου 11 αναλογικά.

 

12) Εγγύηση σε συμβάσεις σύμφωνα με το σημείο 3.3 β)

12.1 Οι ρυθμίσεις του παρόντος σημείου 12 ισχύουν για συμβάσεις σύμφωνα με το σημείο 3.3 β).

12.2 Ο Πελάτης διαθέτει τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος σε περίπτωση πραγματικών ελαττωμάτων. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον Πωλητή πάραυτα για την ύπαρξη πραγματικών ελαττωμάτων.

12.3 Το δικαίωμα του Πελάτη για έκτακτη καταγγελία λόγω μη παραχώρησης της συμβατικής χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 543 παράγραφος 2 εδάφιο 1 στοιχείο 1 του γερμανικού αστικού κώδικα αποκλείεται. Αυτό δεν ισχύει, όταν πρόκειται για ελάττωμα που απέκρυψε δολίως ο Πωλητής ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης παροχής στον Πελάτη, εφόσον ο Πωλητής ευθύνεται για την καθυστέρηση της παροχής.

12.4 Απαιτήσεις και δικαιώματα του Πελάτη για ελαττώματα δεν υφίστανται, όταν χρησιμοποιεί το λογισμικό αντίθετα με τον προορισμό του ή καταχρηστικά, όταν τροποποιεί ή μετατρέπει το λογισμικό χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Πωλητή ή όταν τα προβλήματα ή σφάλματα οφείλονται στη χρήση του λογισμικού σε περιβάλλον υλικού (hardware) ή λογισμικού που δεν αντιστοιχεί στις απαιτήσεις που αναφέρονται στον τίτλο της άδειας χρήσης, εκτός κι αν το ελάττωμα προκύπτει από το λογισμικό.

12.5 Απαιτήσεις και δικαιώματα του Πελάτη λόγω ελαττωμάτων δεν υφίστανται σε περίπτωση ασήμαντων αποκλίσεων από τα συμφωνημένα χαρακτηριστικά, ασήμαντου περιορισμού της χρηστικότητας, συνήθους φθοράς ή ζημιών, στον βαθμό που αυτές προκύπτουν από εσφαλμένη ή αμελή χρήση ή/και αποθήκευση, υπερβολική καταπόνηση, ανεπαρκή κεφάλαια κίνησης ή ιδιαίτερες εξωτερικές επιρροές, που δεν προβλέπονταν βάσει της σύμβασης.

12.6 Η απαλλαγή από την ευθύνη σύμφωνα με το παρόν σημείο 12 δεν ισχύει σε περιπτώσεις προσβολής με δόλο ή αμέλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας, αθέτησης υποχρεώσεων από μέρους του Πωλητή με δόλο ή βαρεία αμέλεια, δόλιας απόκρυψης ελαττώματος, σχετικής εγγύησης αναφορικά με τα χαρακτηριστικά ή για απαιτήσεις σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης του κατασκευαστή.

12.7 Εφόσον ο Πωλητής στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης παρέχει αναβαθμίσεις, ενημερώσεις, νέες εκδόσεις προγραμμάτων ή άλλο περιεχόμενο επιπρόσθετα του αρχικού αντικειμένου της σύμβασης ισχύει αναλογικά το παρόν σημείο 12.

12.8 Σε περίπτωση νομικών ελαττωμάτων ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος σημείου 12 αναλογικά.

 

13) Όροι εγγύησης «100% εγγύηση επιστροφής χρημάτων»

Η εγγύηση ισχύει για προθεσμία 3 ετών από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού. Αποκλείονται από αυτή προϊόντα με περιορισμένη διάρκεια ζωής. Σε τέτοια προϊόντα η εγγύηση ισχύει για τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Εφόσον παρασχεθούν αποδεικτικά στοιχεία ότι το προϊόν αγοράστηκε από τον Πωλητή και έγγραφη επιβεβαίωση ότι το προϊόν δεν χρησιμοποιήθηκε από άλλους και δεν παραχωρήθηκε σε τρίτους, επιστρέφεται το 100% της τιμής που καταβλήθηκε χωρίς να απαιτείται η επίκληση κάποιου λόγου. Η επιστροφή της τιμής γίνεται εντός 14 ημερών από την παράδοση των αποδεικτικών στοιχείων και την επιβεβαίωση από τον Πωλητή. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για καταναλωτές.

 

14) Ευθύνη για λοιπές αθετήσεις υποχρεώσεων

14.1 Για αθετήσεις υποχρεώσεων που δεν συνιστούν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα σύμφωνα με τα στοιχεία 11 και 12, ευθύνεται ο Πωλητής για δόλο και βαρεία αμέλεια των οργάνων και των προστιθέντων του, καθώς και για ζημίες από προσβολή της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας, ανεξάρτητα από τον βαθμό της υπαιτιότητας.

14.2 Ο Πωλητής ευθύνεται επίσης για ελαφρά αμέλεια των οργάνων και προστιθέντων του σε περιπτώσεις αδυναμίας παροχής, υπερημερίας παροχής, μη τήρησης εγγύησης ή παραβίασης άλλης ουσιώδους συμβατικής υποχρέωσης. Ουσιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις είναι αυτές των οποίων η εκπλήρωση καθιστά καταρχήν δυνατή την κανονική εκτέλεση της σύμβασης και στην τήρηση των οποίων έχει εύλογα βασιστεί ο αντισυμβαλλόμενος. Σε τέτοιες περιπτώσεις η ευθύνη του Πωλητή περιορίζεται σε ζημίες που τυπικά προκύπτουν από συμβάσεις τέτοιου τύπου και τις οποίες θα έπρεπε εύλογα να αναμένει ο Πωλητής κατά τη σύναψη της σύμβασης.

14.3 Αποκλείεται, ανεξάρτητα από τη νομική της βάση, οποιαδήποτε ευθύνη του Πωλητή που υπερβαίνει την ευθύνη που προβλέπεται στα σημεία 12.1 και 12.2. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το σύνολο των απαιτήσεων λόγω αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων και για απαιτήσεις από αδικοπραξία, όχι όμως για απαιτήσεις από υπαιτιότητα κατά τη σύναψη της σύμβασης.

14.4 Ο Πωλητής δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων που προκύπτει κατά τον έλεγχο, τα ενδεχόμενα μέτρα επισκευής ή κατά την παροχή άλλων υπηρεσιών. Ο Πελάτης πρέπει να μεριμνά για τη διασφάλιση των δεδομένων που βρίσκονται στις εκάστοτε συσκευές ή αποθηκευτικά μέσα και για την απουσία ευαίσθητων δεδομένων από αυτά.

14.5 Κάθε περιορισμός της ευθύνης που συμφωνείται με τον Πελάτη ισχύει και για τα όργανα και τους προστιθέντες του Πωλητή.

14.6 Δεν επηρεάζονται οι απαιτήσεις από τον νόμο περί ευθύνης κατασκευαστή.

 

15) Εξαργύρωση Προωθητικών Κουπονιών

15.1 Κουπόνια που παρέχονται από τον Πωλητή δωρεάν στα πλαίσια διαφημιστικών ενεργειών με ορισμένη διάρκεια ισχύος και τα οποία δεν μπορεί να αποκτήσει ο Πελάτης με αγορά (εφεξής «Προωθητικά Κουπόνια») μπορούν να εξαργυρωθούν στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα του Πωλητή και μόνο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

15.2 Μεμονωμένα προϊόντα μπορεί να εξαιρούνται από τη διαφημιστική ενέργεια, εφόσον ο αντίστοιχος περιορισμός προκύπτει από το περιεχόμενο του Προωθητικού Κουπονιού.

15.3 Τα Προωθητικά Κουπόνια μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας. Δεν είναι δυνατός μεταγενέστερος συμψηφισμός.

15.4 Μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο ένα Προωθητικό Κουπόνι ανά παραγγελία.

15.5 Η αξία των προϊόντων πρέπει να ισούται τουλάχιστον με το ποσό του Προωθητικού Κουπονιού. Τυχόν υπόλοιπο δεν επιστρέφεται από τον Πωλητή.

15.6 Αν δεν επαρκεί η αξία του Προωθητικού Κουπονιού για την κάλυψη της παραγγελίας, μπορεί να γίνει επιλογή κάποιου από τους τρόπους πληρωμής που παρέχει ο Πωλητής για κάλυψη του υπολειπόμενου ποσού.

15.7 Η αξία του Προωθητικού Κουπονιού δεν καταβάλλεται σε μετρητά ούτε τοκίζεται.

15.8 Το Προωθητικό Κουπόνι δεν επιστρέφεται σε περίπτωση επιστροφής, λόγω άσκησης του νόμιμου δικαιώματος υπαναχώρησης, του προϊόντος που πλήρωσε εν μέρει ο Πελάτης με χρήση του Προωθητικού Κουπονιού.

15.9 Το Προωθητικό Κουπόνι μπορεί να μεταβιβαστεί. Ο Πωλητής μπορεί να εκπληρώσει την παροχή προς τον εκάστοτε κάτοχο του Προωθητικού Κουπονιού που εξαργυρώνει το Προωθητικό Κουπόνι στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα του Πωλητή, απαλλασσόμενος έτσι από την οφειλή του. Αυτό δεν ισχύει, αν ο Πωλητής γνωρίζει ή δεν γνωρίζει λόγω βαρείας αμέλειας ότι ο εκάστοτε κάτοχος δεν έχει δικαίωμα κατοχής, είναι ανίκανος για δικαιοπραξία ή δεν διαθέτει δικαίωμα αντιπροσώπευσης.

 

16) Αναφορά ονομασίας ως σύσταση

Αν ο Πελάτης είναι επιχειρηματίας συμφωνεί να κατονομάζεται από τον Πωλητή με αναφορά στην επωνυμία του και με χρήση των σημάτων που σχετίζονται με την επωνυμία αυτή για λόγους σύστασης στον διαδικτυακό τόπο του Πωλητή, στους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων του (π.χ. Twitter, LinkedIn, Xing) και σε δικές τους δημοσιεύσεις. Η παρούσα συναίνεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε με ισχύ για το μέλλον με δήλωση που απευθύνεται στον Πωλητή.

 

17) Τελικές διατάξεις

17.1 Ο αντισυμβαλλόμενος δικαιούται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του Πωλητή να εκχωρήσει σε τρίτους δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμβατική σχέση. Οι διατάξεις του άρθρου 354α του γερμανικού εμπορικού κώδικα δεν επηρεάζονται. Οι διατάξεις του άρθρου 354α του γερμανικού εμπορικού κώδικα δεν ισχύουν έναντι καταναλωτών.

17.2 Εφαρμόζεται αποκλειστικά το γερμανικό δίκαιο, με εξαίρεση του δικαίου περί πωλήσεων των Ηνωμένων Εθνών καθώς και των παραπομπών του ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου. Για τους καταναλωτές ισχύει η ανωτέρω διάταξη περί εφαρμοστέου δικαίου μόνο στον βαθμό που οι διατάξεις του αναγκαστικού δικαίου του κράτους στο οποίο ο καταναλωτής διατηρεί τη συνήθη διαμονή του δεν παρέχουν ευρύτερη προστασία.

17.3 Αποκλειστική δικαιοδοσία για το σύνολο των διαφορών που απορρέουν από και σε συνάρτηση με συμβάσεις στις οποίες εφαρμόζονται οι παρόντες ΓΟΣ διαθέτει το δικαστήριο της έδρας του Πωλητή. Ο Πωλητής όμως δικαιούται να ενάγει τον Πελάτη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου που διαθέτει κατά νόμο αρμοδιότητα. Η παρούσα ρύθμιση δεν ισχύει για καταναλωτές.

17.4 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει στο διαδίκτυο, στον ακόλουθο σύνδεσμο, πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Η πλατφόρμα αυτή χρησιμοποιείται ως σημείο εκκίνησης για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που απορρέουν από ηλεκτρονικές συμβάσεις αγοραπωλησίας ή παροχής υπηρεσιών στις οποίες συμμετέχει καταναλωτής. Ο Πωλητής είναι καταρχήν διαθέσιμος να συμμετέχει, αν και δεν είναι υποχρεωμένος, σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον αρχής επίλυσης διαφορών καταναλωτών. Οι λοιπές ρυθμίσεις του παρόντος σημείου 17 δεν επηρεάζονται από την παρούσα ρύθμιση.

Είδατε τελευταία
Live Chat Live Chat